RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ BRNO, NÁM. SVORNOSTI 7


1. Identifikační údaje

Název školy: Základní škola Brno, nám. Svornosti 7

Adresa školy: nám. Svornosti 7, Brno 616 00

Ředitel: Mgr. Miroslav Sláma

Kontakty:
Telefon 541213250
Telefon ŠD 541213250 kl. 37
E-mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web www.zsnsvor.cz

Vedoucí ŠD: Mgr. Hana Foltýnová

Zařazení do sítě škol:
IZO 062156837
REDIZO 600108333
IČO 62156837

Zřizovatel: Statutární město Brno
Městská část Brno – Žabovřesky. IČ 44992785

Kontakty:
Telefon 549523511
Fax 549257422
Starosta MČ Mgr. Marek Šlapal
VOŠ MČ Ing,. Daniela Janíčková

Platnost dokumentu od: 1.9.2012


Podpis ředitele školy Razítko školy

2. Charakteristika zařízení

Školní družina (dále ŠD) se zabývá mimoškolní výchovou založenou na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.
Jejím hlavním posláním je poskytovat žákům v klidném a bezpečném prostředí zájmové vzdělávání a možnost relaxace a odpočinku po školním vyučování.
Školní družina se nachází v prostorách školy a je rozdělena na šest oddělení, její celková kapacita je 180 žáků prvního stupně.
Doklad o ukončeném zájmovém vzdělávání se nevydává.

3. Cíle zájmového vzdělávání

- respektování a rozvíjení osobnosti dítěte
- umožnění seberealizace dítěte v kolektivních, individuálních a řízených hrách
- prevence sociálně patologických jevů
- vést žáka k účinnému využívání volného času
- začlenění cílů ekologické výchovy do průběžné činnosti ŠD
- ovlivňování vztahů k přírodě a odpovědnosti za jednání vůči prostředí
- utváření pozitivních vztahů mezi žáky
- vést k rozvoji logického myšlení
- rozvíjet estetické cítění a chování
- rozvíjet schopnost najít si své místo ve skupině
- vychovávat ke zdravému životnímu stylu
- prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí

Činnost školní družiny je zaměřena tak, aby vyhovovala požadavkům režimu dne dítěte, duševní hygieny, střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností.
Je nezbytné, aby vyhovovala potřebám a zájmům dětí a zároveň respektovala jejich věkové
zvláštnosti.

4. Délka zájmového vzdělávání

Žáci se schází ráno ve společné družině od 6.30 do 7.40 hodin. Po příchodu jsou žáci zapsáni do docházkového sešitu a v 7.40 se za doprovodu vychovatelky rozchází do svých tříd, kde nad nimi přebírá dohled vyučující. Oběd v ŠD probíhá od 11.00 do 13.30 dle rozpisu jednotlivých oddělní. Po obědě do 14.00 hodin probíhají následující činnosti:

- činnost odpočinková ¬ - četba, poslech relaxační hudby, relaxace na koberci, společenské a deskové hry
- činnost zájmová - sportovní, výtvarná a estetická, přírodovědná, hudební,
- příprava na vyučování - upevňování znalostí nabytých ve školním vyučování, didaktické hry, využití PC
- prezentační činnost - v rámci školy (výstavky a besídky pro rodiče i pro veřejnost), městských soutěží v různých oborech ( sport, zpěv, výtvarné a rukodělné práce)


Od 14.00 do 15.00 probíhá činnost rekreační – pobyt venku, vycházky do přírody a do okolí školy, hry na školním hřišti. V některých dnech od navštěvují přihlášené děti kroužky školní družiny ( kroužek rekreačního plavání a her ve vodě, sportovní hry, počítačový kroužek).
Provoz školní družiny končí s odchodem posledního žáka, nejpozději v 17.30 hodin.

5. Formy zájmového vzdělávání

- příležitostná (výlety, sportovní turnaje, návštěvy knihovny, návštěvy kina, výstavy…)
- pravidelná ( odpočinková a rekreační činnost, výtvarné a pracovní činnosti, příprava na vyučování, kroužky…)
- spontánní ( volné hry dětí v ranních a odpoledních družinách)

Základem veškerých činností ŠD je aktivita, založená na vytváření zážitků žáků, které rozšiřují vědomosti, dovednosti a navozují kladné emoce, Vytváří správné vztahy žáků k okolí, sebeobsluze
a společenským návykům.
Činnosti v ŠD respektují základní pedagogické požadavky volného času, kterými je dobrovolnost, zajímavost, zájmovost a snaha o podpoření aktivity dětí.

6. Obsah a časový plán

V jednotlivých odděleních je na každý školní rok zpracován celoroční plán činnosti.
V rámci pedagogického procesu se ŠD zaměřuje na rozvoj klíčových kompetencí, které se prolínají všemi činnostmi zájmového vzdělávání.

Kompetence k učení
- orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
- dokončuje započatou práci
- dovede postupovat podle instrukcí a pokynů
- zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
- umí pracovat s informacemi

Kompetence k řešení problémů
- dokáže pochopit problém, vyřešit ho nebo požádat o pomoc druhého
- rozlišuje správná a chybná řešení
- umí vyhledat informace k řešení problémů
- dokáže prezentovat výsledky své práce, obhájit svá rozhodnutí
- chápe svoji zodpovědnost za svá rozhodnutí

Komunikativní kompetence

- samostatně vyjadřuje své myšlenky
- dokáže naslouchat názoru druhých
- umí se zapojit do diskuse
- dokáže prezentovat svoji práci slovním projevem


Sociální a personální kompetence
- učí se plánovat a organizovat
- vede žáky ke spolupráci
- zodpovídá za své jednání a nese důsledky
- projevuje empatii a ohleduplnost vůči ostatním
- učí žáky rozpoznat vhodné a nevhodné chování
- upevňuje hygienické návyky
- rozvíjí schopnost rozeznat nespravedlnost, agresivitu a šikanu a umět se jí bránit
- utváří pozitivní představu o sobě, pěstuje zdravé sebevědomí

Občanské kompetence
- uvědomuje si svá práva, práva ostatních a respektuje je
- váží s druhých
- dokáže ostatním pomoci
- zná a vnímá tradice, historii a kulturu
- uvědomuje si hodnotu majetku
- je ohleduplný k přírodě
- respektuje dohodnutá pravidla

Kompetence k trávení volného času
- umí účelně trávit volný čas
- zná možnosti smysluplného využití volného času
- umí si vybrat zájmové činnosti
- rozvíjí své zájmy

7. Podmínky přijímání uchazečů

Vedoucí školní družiny zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.
Přihlašování a odhlašování žáků ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců.
O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Při zařazení žáků do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny (příloha Vnitřní řád školní družiny).

8. Průběh a ukončování vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD probíhá během školního roku od září do června. V době podzimních, zimních, jarních a hlavních prázdnin se činnost ŠD přerušuje.

9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Všichni přihlášení žáci se speciálními potřebami mají možnost se zúčastnit zájmového vzdělávání v ŠD a jsou plně integrováni do všech forem činností, pokud obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.
Žákům z rodinného prostřed s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením je nutné věnovat specifickou péči. Mají možnost se zapojit do všech forem činností.
Žákům z kulturně odlišného prostředí (příslušníci menšin a etnik) je nutné věnovat pozornost a pomáhat jim s osvojováním českého jazyka a seznamovat je s českou kulturou, zvyky a tradicemi.

10. Ekonomické a materiální podmínky

Úplata za ŠD je upravena ve vnitřním řádu ŠD, který je přílohou tohoto vzdělávacího programu. Hradí se pololetně nebo ročně, převodem na bankovní účet školy. O platbách za ŠD je možno se informovat u hospodářky školy nebo vychovatelek.
Všechna oddělení jsou vybavena sportovním a výtvarným vybavením, stolními a deskovými hrami a stavebnicemi pro danou věkovou kategorii. Je možné také všemi odděleními využívat stůl na stolní tenis a stolní fotbal.
Čtyři oddělení školní družiny využívají vlastní prostory. Tři z nich souží také pro provoz ranní družiny. Další dvě oddělení zajišťují svoji činnost ve třídách, K dispozici je také tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyňka a bazén. V areálu školy je možné využít školní hřiště.
Prostory ŠD a tříd umožňují příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k jiným zájmovým činnostem a hrám. Cílem je, aby se zde děti cítili příjem.
K ostatním činnostem má ŠD pevný PC, televize, DVD a video přehrávač, Může také využívat kopírku.

11. Personální podmínky

V každém oddělení zajišťuje zájmové vzdělávání jedna vychovatelka. Činnost ŠD řídí vedoucí vychovatelka, která kontroluje vedení dokumentace, koordinuje práci vychovatelek podle plánu činností a sleduje výchovně vzdělávací činnost v družině.
Vychovatelky jsou iniciátorkami a průvodkyněmi dětí při nabízených činnostech, které mohou řídit přímo i nepřímo. Navozují jednotlivé činnosti, k činnostem děti motivují a umožňují jim rozvíjet jejich plány. Spolu s dětmi jednotlivé činnosti a jejich výsledky hodnotí. Smyslem jejich práce je probouzet v dětech aktivní zájem o okolí, rozvíjet jejich přirozenou zvídavost, chuť navazovat sociální kontakty, rozvíjet komunikaci a přátelské vztahy v kolektivu.
Vychovatelky se průběžně vzdělávají v rámci DVPP a splňují kvalifikační předpoklady dané zákonnými normami.

12. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Vychovatelky zajišťují bezpečnost a zdraví žáků po celou dobu jejich pobytu ve školní družině. Na začátku školního roku poučí o bezpečnosti v prostorách školy a ŠD, o zákazu svévolného opuštění ŠD a chování v ŠD i mimo ni a ochraně zdraví svého i spolužáků.
Poučení o bezpečnosti provádí také u nově příchozího žáka. Poučení zapisují do třídní knihy.
Úraz nebo poranění žák ihned nahlásí vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci a informuje rodiče zraněného žáka. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, která je společná se ZŠ.
Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna školním řádem ZŠ a vnitřním řádem ŠD.