Základní informace o školní družině ve školním roce 2019/2020

IMG_1397m

Od 4.9.2017 je školní družina umístěna

do samostatných prostor - spodní pavilon,

bývalá mateřská školka. 

Příchody do ranní družiny a odpolední odchody

z družiny tedy budou zvláštním vchodem do této části budovy.

- děti jsou do školní družiny přihlášeny závazně vyplněním zápisového lístku, který obdrží od vychovatelek první školní den na „třídní schůzce“
- odhlášení také vždy písemnou formou

- provoz denně od 6,30 do 17,30 hodin

Denní režim
- 6,30 – 8,00 hod.( dle rozvrhu do 8,45 ) - ranní provoz –
příchod do 7,20 hod., poté se škola uzavírá a otvírá se až v 7,40 hod.
- 11,30 – 13,30 hod. - oběd dle rozvrhu třídy
- 13,30 – 15,00 hod. - odpočinková a rekreační činnost, vycházka
- 15,00 – 17,30 hod. – zájmová, odpočinková a rekreační činnost

Nabídka kroužků - bezplatné, probíhají většinou po 15 hodině
Vzhledem k tomu, že v každém oddělení se děti průběžně věnují činnostem výtvarným, hudebním a dramatickým upřednostňujeme kroužky pohybové
- rekreační plavání a hry ve vodě
- sportovní hry
- počítačový

Odchody dětí ze ŠD
- dle údajů v zápisním lístku, změny vždy písemně
- tzv. po obědě - do 13,30 hod., poté již mají jednotlivá oddělení svůj denní program – není vhodné narušovat program
- od 15,00 hod. dle potřeby rodiny
- není možno pustit dítě ze školní družiny na telefonickou výzvu !!!

Zhruba jednou měsíčně se koná filmové představení v kině Lucerna – vždy bude předem oznámeno, návrat z kina bývá kolem 15,30 – 16,00 hodin.
Další aktivity mimo areál školy ( delší tematické vycházky, pravidelné návštěvy knihovny, muzeí, … ) budou vždy předem písemně oznámeny.

Poplatek za školní družinu je od 1.9.2012 stanoven na 150,- Kč/měsíc

a je splatný v jedné nebo dvou splátkách
( do konce září 2019 nebo do konce února 2020 ).


anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1 anetbul1


Rozdělení žáků do oddělení Školní družiny pro školní rok 2019 / 2020

1. oddělení
Mgr. Zuzana BLAHOVÁ, vedoucí vychovatelka
žáci : 2.A + 3.B 

2. oddělení 
Mgr. Lucie DOSTÁLOVÁ
žáci : 1.A + 3.A

3. oddělení 
Mgr. Zuzana LAŠÁKOVÁ
žáci : 1.B + 3.A

4. oddělení 
Daniela TRIBULOVÁ
žáci : 2.B + 3.B 

5. oddělení 
Froso TARASIDU
žáci : 4.ABC


vystava_stoly

Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině


Čl. I Úvodní ustanovení

Dle §123 odst. 2 a odst. 4, dále podle §165 odst. 2 i zákonu č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydávám tento pokyn, který stanovuje pravidla pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Čl. II Výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena na 150 Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

Čl. III Placení úplaty
1. Poplatek zaplatí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka dvakrát ročně za období školního roku, a to:
1. splátka 750 Kč do konce měsíce září příslušného školního roku
2. splátka 750 Kč do konce měsíce února příslušného školního roku
bezhotovostním převodem na účet školy. Bližší informace k platbě obdrží žáci písemně.

2. Pokud nebude úplata uhrazena po písemné výzvě, může být dítě ze vzdělávání ve školní družině
na základě rozhodnutí ředitele školy vyloučeno.

Čl. IV Osvobození od placení úplaty

1. Úplatu není nutno platit, jestliže po zaplacení by součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které žák žije, klesl pod 1,25 násobek životního minima.
2. Osvobození od placení úplaty plátce uplatní na základě potvrzení výše příjmů příslušníků domácnosti v příslušném pololetí.
3. Plátce doloží potvrzení škole bez vyzvání vždy do 15. dne prvního měsíce v pololetí školního roku.
4. Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc), může být plátce na základě písemné žádosti od placení úplaty osvobozen - zcela nebo z části, dle rozhodnutí ředitelky školy.

Čl. V Závěrečné ustanovení


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2012.


Mgr. Miroslav Sláma
ředitel školy
V Brně 31.8.2012

PB150019m

16_DSCN4457m

Řád školní družiny

1. Obecná ustanovení
Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

2. Provoz 
Provoz školní družiny je od 6:30 do 17:30 hodin. Školní družinu navštěvují žáci 1. stupně řádně zapsaní (doloženo zápisním lístkem), kteří mají zaplacen příslušný poplatek.


3. Přihlašování a odhlašování
Vedoucí vychovatelka řídí a kontroluje práci školní družiny. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců.

O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny.


4. Poplatky
Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní druţině na 150,- Kč měsíčně za jednoho žáka s účinností od 01.09.2012. Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek za školní družinu je vybírán dvakrát ročně vždy na půl roku předem.


5. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.


6. Podmínky úplaty
Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může po posouzení situace rozhodnout o jeho případném vyloučení ze školní družiny.

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou mimořádné prázdniny nebo mimořádné volno. Provoz školní jídelny není zajištěn.


7. Den ve školní družině
Žáci se scházejí ráno ve společné družině do 7:30 hodin. Provoz ranní družiny může být prodloužen až do 8:45hod., protože některé ročníky mohou začínat vyučování až v 8:55 hod. Jsou zapsáni do docházkového sešitu a v 7:40 hod nebo v 8:45 hod se za doprovodu vychovatelky rozcházejí do svých tříd, kde nad nimi přebírá dohled vyučující.

Oběd probíhá od 11:40 – 13:30 dle rozpisu jednotlivých oddělení.

Po obědě do 14:00 hodin probíhají následující činnosti:

- činnost odpočinková – stolní hry, četba,

- činnost zájmová – sportovní, výtvarná a estetická, přírodovědná, hudební

Od 14:00 – 15:00 probíhá činnost rekreační – pobyt venku, vycházky, hry na zahradě a činnost zájmových kroužků (někdy až do 16:30), proto žádáme zákonné zástupce, aby v tuto dobu své děti z družiny nevyzvedávali.

Provoz školní družiny končí s odchodem posledního žáka, nejdéle však v 17:30.
V případě přerušení výuky ( Den ředitele školy ) škola zajistí
zkrácený provoz ŠD ( od 8:00 do 16:00 hodin ) v případě, že se přihlásí více než 10 zájemců.

 


8. Vyzvedávání žáků

V případě osobního vyzvedávání žáka tak zákonní zástupci učiní nejpozději do 14:00 nebo pak po 15:00 respektive 15:30 hodin v závislosti na délce odpoledních aktivit. K vyzvedávání žáků používají zákonní zástupci zvonky u vchodů z atria, kde na své děti čekají, nevstupují do budovy.

Pokud odchází žák sám, bude uvolněn pouze na základě údajů uvedených na zadní straně zápisního lístku nebo na základě písemné omluvy zákonných zástupců – z bezpečnostních důvodů nemůžeme žáka pustit domů na telefonické přání zákonného zástupce.

Provoz ŠD končí v 17,30 hodin. Pokud v družině zůstane žák, kterého si do této doby nikdo ze zákonných zástupců nevyzvedl, pak je vychovatelka telefonicky informuje. V případě, že se zákonným zástupcem nenaváže kontakt, obrátí se na Policii ČR a na krizová centra pro děti a mládež.. Pracovník centra si žáka za asistence Policie ČR v ŠD převezme a postará se o něj.


9. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Tato pravidla jsou platná pro žáky navštěvující školní družinu a jejich zákonné zástupce od 03.09.2012.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky jsou součástí školního řádu a jsou platné i pro žáky ve školní družině.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů, může být rozhodnutím ředitele na základě zákona č.561/2004 Sb., § 31 odst.1 ze školní družiny vyloučen. Tento akt nemá povahu správního řízení – ředitel nevydává rozhodnutí – není možnost odvolání zákonných zástupců.


10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou součástí školního řádu a jsou všeobecně platné i pro žáky ve školní družině.

11. Podmínky zacházení s majetkem školy
Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků jsou součástí školního řádu a jsou platné i pro žáky ve školní družině.


Brno 31. 8. 2012

Mgr. Miroslav Sláma
ředitel školy

Mgr. Zuzana Blahová
vedoucí vychovatelka