KRITERIA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH


Jazyk a jazyková komunikace

ČESKÝ JAZYK – 1.stupeň

Žák má k dispozici:
- učebnici Českého jazyka / v 1. ročníku - Živá abeceda, Slabikář/
- od 2. do 5. ročníku učebnici Čítanka
- Písanky v 1.ročníku
- ostatní potřeby dle požadavků vyučujícího v jednotlivých ročnících / sešity,pracovní sešity/

Žák má povinnosti:
- nosí předepsané obalené učebnice a pomůcky,které při práci využívá
- pravidelně se připravuje do výuky
- provádí domácí úlohy a jejich opravy
- kontroluje si svůj písemný projev sám nebo společně dle pokynů vyučujícího
- kdykoliv mu není něco jasného,zeptá se nebo využije individuální konzultace s vyučujícím
- sleduje své výsledky, zameškané učivo se doučí dle učebnice,školní sešit a úlohy nemusí dopisovat, pracovní sešity podle pokynů vyučujícího.
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:
- soustavné sledování žáka ve výuce, jeho snahy ,aktivity, zájmu, vynaloženého úsilí, pokroku, zlepšování ,….
- ověření znalostí a dovedností formou ústního zkoušení ( v lavici, u tabule), písemných tématických testů , diktátů, doplňovacích cvičení, od 2.ročníku - slohových prací, čtvrtletních prací ( 45min)
- aktivita v hodinách ( samostatná práce,…)
- pěkné vedení daných sešitů – úprava
- konzultace s ostatními vyučujícími příp. pracovníky PPP
Známku na vysvědčení nelze zajistit pouhým průměrem známek uvedených v žákovské knížce, známky nemají stejnou „hodnotu“.Známka odpovídá časové dotaci na test a rozsahu učiva.
Pořadí hodnocení podle významu:
- čtvrtletní práce,tématické prověrky, ústní zkoušení
- krátké testy,doplňovací cvičení ( 10min)
- slohové práce, pracovní listy, čtenářské deníky
- hodnocení aktivity v hodinách
- vypracování domácí úlohy

ČESKÝ JAZYK – 2. stupeň

Kritéria vycházejí z pravidel pro hodnocení výsledků žáků, která jsou součástí klasifikačního řádu naší školy.
Žák má k dispozici:
- učebnice mluvnice, literatury, literární výchovy, Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Slovník cizích slov, Základní mluvnici českého jazyka, přístup na internet po vyučování, konzultační hodiny vyučujícího
Povinnosti žáka:
- v hodinách českého jazyka je aktivní, pozorný, plní úkoly dané učitelem, umí se spisovně a smysluplně vyjadřovat, mluví plynule, hlasitě a srozumitelně, dobře artikuluje, má snahu samostatně pracovat
- průběžně se učí zvládat mluvnické ,pravopisné , slohové a literární učivo ,postupně se seznamuje s významnými českými a světovými spisovateli
- zapojuje se aktivně do samostatné či týmové práce
- žák se pravidelně připravuje do hodin českého jazyka, plní zadané písemné i ústní domácí úkoly, provádí opravy ve zkontrolovaných pravopisných cvičeních
- do hodin češtiny nosí všechny potřebné pomůcky a chová se šetrně ke školou zapůjčeným pomůckám
- vede sešity, zápisy má přehledné, čitelné a kompletní doplněné i o zápisy v době absence
- po probrání a procvičení učiva píše pravopisná , procvičovací , slohová a hodnotící cvičení
- každé pololetí ukončí písemnou prověrkou znalostí
- dle potřeby si připraví mluvní nebo komunikační cvičení
- podle zadání učitele se zpaměti naučí báseň nebo jiný literární text
- v případě absence si učivo doplní a pokud mu neporozumí, může přijít na konzultaci, kde mu vyučující látku vysvětlí
- v případě absence je písemně nebo ústně přezkoušen z probírané látky
- žák se učí zvládat pravidla pravopisu, dokáže je aplikovat při psaném i ústním projevu
- texty čte plynule a s porozuměním, orientuje se ve čteném textu, dokáže reprodukovat čtený text

ANGLICKÝ JAZYK – 1. stupeň 

1. – 2. ročník
Žák/yně:
- nosí všechny potřebné pomůcky pro výuku: žákovskou knížku (deníček pro zápis známek), učebnici, pracovní sešit, sešit (příp. pořadač) pro uchovávání nakopírovaných pracovních listů a dalšího doplňkového materiálu (dle pokynů vyučující/ho) – na přípravu dohlíží dle rozvrhu hodin rodiče žáka/yně
- dle možností si doma učivo opakuje a procvičuje s pomocí Multi ROMu, který je součástí pracovního sešitu
- je v hodinách aktivní, pozorný/á, snaží se pracovat dle svých nejlepších schopností
- zapojuje se do týmové práce, spolupracuje s ostatními žáky/němi
- absolvuje evaluační testy, jejichž účelem je především kladná motivace, případně zpětná vazba pro vyučující/ho a rodiče (rozpoznání individuálních potíží žáka)
- především je kladen důraz na pozitivní hodnocení a motivaci pro další výuku cizího jazyka
- převážná většina hodnocení je součástí vyučovací hodiny a práce žáka během výuky
3. ročník
Žák/yně:
- nosí všechny potřebné pomůcky pro výuku: žákovskou knížku, učebnici, pracovní sešit, sešit (příp. pořadač) pro uchovávání nakopírovaných pracovních listů a dalšího doplňkového materiálu (dle pokynů vyučující/ho), pero, tužku, gumu, pastelky, lepidlo, nůžky, pravítko
- pravidelně se připravuje do hodin, plní zadané úkoly dle pokynů vyučující/ho (písemné i ústní) a včas je odevzdává (příp. prezentuje)
- dle možností si doma učivo opakuje a procvičuje s pomocí Multi ROMu, který je součástí pracovního sešitu
- je v hodinách aktivní, pozorný/á, snaží se pracovat dle svých nejlepších schopností (samostatně, příp. s dopomocí)
- zapojuje se do týmové práce, spolupracuje s ostatními žáky/němi, napomáhá k nejlepšímu možnému výsledku práce skupiny
- má kompletní zápisy v pracovním sešitě, v případě absence všechna cvičení dle pokynů vyučující/ho doplní
- absolvuje všechny testy, pokud se jich z důvodu absence nemůže zúčastnit, absolvuje je v nejbližším možném termínu (po dohodě s vyučující/m)
- především je kladen důraz na pozitivní hodnocení a motivaci pro další výuku cizího jazyka, s větším důrazem se přihlíží k ústnímu projevu a komunikačním dovednostem, písemný projev si žáci/kyně postupně osvojují a ověřují na základních testech
- velká část hodnocení je součástí vyučovací hodiny a práce žáka/yně během výuky
4. – 5. ročník
Žák:
- pravidelně se připravuje do hodin, plní zadané úkoly dle pokynů vyučující/ho (písemné i ústní) a včas je předává (příp. prezentuje)
- nosí všechny pomůcky potřebné pro výuku: žákovskou knížku, učebnici, pracovní sešit a sešity určené vyučující/m pro zápis gramatiky, cvičení a slovíček, pero, tužku, gumu, pastelky, lepidlo, nůžky, pravítko, příp. fólii / pořadač
- má kompletní zápisy v pracovním sešitě, v případě absence všechna cvičení dle pokynů vyučující/ho doplní, zápisy ve slovníčku obsahují všechna slovíčka požadovaná vyučující/m (opis ze slovníčku v pracovním sešitě + další používaná slova zapsaná vyučující/m na tabuli), v případě absence doplní i přehledy gramatiky zapsané v běžném sešitě
- je v hodinách anglického jazyka aktivní, pozorný, snaží se svědomitě pracovat samostatně (případně s dopomocí)
- zapojuje se do týmové práce, spolupracuje se všemi spolužáky, napomáhá k nejlepšímu možnému výsledku práce skupiny
- absolvuje všechny testy, pokud se jich z důvodu absence nemůže zúčastnit, absolvuje je v nejbližším možném termínu (po dohodě s vyučující/m)
- pracovní listy a další doplňkový materiál uchovává dle pokynů vyučující/ho (vlepený do sešitů, vložený ve fólii, založený v pořadači apod.)


ANGLICKÝ JAZYK - 2. stupeň
Žák má k dispozici:

- školní sešit č. 540, v 6. a 7. ročníku povinně slovníček, v 8. a 9. ročníku vede slovník dobrovolně, pupil´s book, workbook, pracovní listy či jiný doplňkový materiál od učitele
- počítač (v odborné učebně)
- anglickou literaturu (v jazykové třídě)
- slovníky
- individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím


Žák má povinnosti:
- žák se pravidelně připravuje do hodin Aj, plní zadané písemné i ústní domácí úkoly
- nosí předepsané pomůcky a při práci je používá
- vede si školní sešit s čitelnými zápisy z výuky, doplňuje si je i o zápisy v době absence
- v hodinách Aj je aktivní a pozorný
- má snahu samostatně pracovat
- zapojuje se do týmové práce
- nevyhýbá se testům zásadní důležitosti, v případě absence si domluví s vyučujícím náhradní termín
- vypracovává a prezentuje zadané projekty dle propozic, včas je odevzdává
- pracovní listy a další doplňkový materiál uchovává dle pokynů vyučujícího (např. vlepený do sešitu) apod.
- ke své práci používá různé informační zdroje, např. internet, který je přístupný v odborné učebně každý den po vyučování
- v případě nutnosti (např. po nemoci) využívá možnosti kontaktovat svého učitele Aj s případnými problémy týkající se učiva Aj
- kdykoliv mu něco není jasné, zeptá se nebo využije individuální konzultace s vyučujícími
- chová se šetrně ke školou zapůjčeným pomůckám a k vybavení učebny


Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:
- soustavné sledování žáka ve výuce, jeho aktivity, zájem, vynaložené úsilí, zlepšování apod….
- ověření znalostí a dovedností formou zkoušení ústně i písemně
- samostatná práce, aktivita v hodinách
- vedení školního sešitu, úprava psaného, věcně správného projevu

Známka na vysvědčení není výpočtem průměru známek uvedených v žákovské knížce!!
Pořadí hodnocení dle významu: písemné prověrky, ústní zkoušení
aktivita v hodinách, snaha
písemné projekty
domácí úkoly

Tato kritéria konkretizují a doplňují obecná kritéria hodnocení v klasifikačním řádu, podle kterých je žák hodnocen. Hodnocení se skládá z gramatických testů, diktátů, testů na slovní zásobu, čtení, překlad, konverzace, vybrané projekty, práce v hodinách, aktivní práce navíc.
Písemné práce budou navazovat na učivo probírané v hodinách. Žáci nemusí být předem informováni o kratších testech a písemných pracích, v případě pololetních prací nebo celohodinovém opakování budou o termínu předem informováni.
Písemné práce, testy apod. si žák může po dohodě s učitelem jednou opravit. Všechny opravy by měly proběhnout do měsíce od zadání. Uzávěrka oprav za pololetí je v prosinci a v květnu. Termíny oprav lednových a červnových prověrek určí učitel.

Aby žák získal na vysvědčení požadované výsledné hodnocení, musí dále splňovat tyto nároky specifické pro vyučovací předmět anglický jazyk:


RUSKÝ JAZYK – 2. stupeň

Žák má k dispozici:
• odpovídající učebnici ruského jazyka Радуга 1 nebo 2 pro daný ročník – kupuje si
• pracovní sešit Радуга 1 nebo 2 pro daný ročník – kupuje si
• linkovaný sešit A5
• konzultační hodiny vyučujícího ( dle domluvy )
Dále může používat:
• rusko-český a česko-ruský slovník
• tabulku ruské azbuky
• internet (po vyučování)
Povinnosti žáka:
• v hodinách Rj je pozorný, aktivní, spolupracuje s učitelem a plní zadané úkoly
• pracuje v klidu samostatně, ve dvojicích i ve skupinách
• nosí všechny potřebné pomůcky
• sešit má přehledně vedený a doplňuje učivo, které zameškal
• připravuje se svědomitě do hodin Rj, vypracovává ústní i písemné domácí úkoly


NĚMECKÝ JAZYK – 2. stupeň

Žák má k dispozici: - učebnici – kupuje si
- pracovní sešit – kupuje si
- sešity určené k zápisu gramatiky a cvičení
- pořadač
- psací potřeby
Žák má povinnosti: nosí předepsané pomůcky a při práci je využívá
- pravidelně se připravuje do hodin, plní zadané úkoly dle pokynů vyučující/ho ( písemné i ústní) a včas je předává ( příp. prezentuje)
- má kompletní zápisy v pracovním i gramatickém sešitě, v případě absence všechna cvičení dle pokynů vyučující/ho doplní
- je v hodinách německého jazyka aktivní, pozorný, snaží se svědomitě pracovat samostatně
- zapojuje se do týmové práce, spolupracuje se všemi spolužáky, napomáhá k nejlepšímu možnému výsledku práce celé skupiny
- absolvuje všechny testy, pokud se jich z důvodu absence nemůže zúčastnit, absolvuje je v nejbližším možném termínu (po dohodě s vyučující/m)
- pracovní listy a další doplňkové materiály uchovává dle pokynů vyučující/ho (vlepený do sešitu, vložený ve fólii, založený v pořadači apod.)


Matematika a její aplikace

MATEMATIKA – 1. stupeň
Žák má k dispozici:
Pomůcky, které poskytne škola:
- učebnici - v 1.a 2.ročníku je učebnice formou pracovního sešitu
- ve 3.až 5.ročníku používají žáci k učebnici fólii
- názorné pomůcky: počítadlo, číselná osa, makety geometrických tvarů a těles, soubory prvků k vyvození počtu 0 až 20
- počítač
Pomůcky, které si pořídí žák:
- školní sešit podle požadavků vyučujících
- psací potřeby, pravítko, tužky č.2, 3, guma, pastelky, fólie
- od 2.ročníku pravítko s ryskou,od 3.ročníku kružítko
- popř. další pomůcky stanovené vyučujícím na začátku nebo v průběhu školního roku
Povinnosti žáka:
- nosí pomůcky stanovené vyučujícím a využívá je při práci ve výuce
- v době vyučování je pozorný a aktivní
- plní zadané úkoly, pracuje individuálně i ve skupinách
- procvičuje si probrané učivo formou domácích úkolů (ústních i písemných)
- provádí opravy v sešitech
- kdykoli mu není něco jasné, požádá vyučujícího o vysvětlení, popř. využije individuální konzultaci
- v případě absence si zameškané učivo s pomocí učitele a rodičů (zejména žáci 1.-3.ročníku) doplní a doučí (opět lze využít individuální konzultaci)

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:
Známka na vysvědčení není výsledek aritmetického průměru známek uvedených v žákovské knížce, ale je výsledkem ředy diagnostických prostředků:
- sledování žáka ve výuce, jeho snaha, aktivita, zájem o předmět, vynaložené úsilí, pokrok v daném časovém období
- ověřování znalostí a dovedností formou zkoušení (u tabule), desetiminutovek, testů, prověrek a čtvrtletních prací(od 2.ročníku)
- práce navíc, dobrovolné úkoly, domácí úkoly, připravenost na výuku
- úprava v sešitech, přesnost grafického projevu

MATEMATIKA – 2. stupeň


Žák má k dispozici : školní sešit č. 440 nebo 460
- pokud nepopíše, sešit využije v dalším ročníku
- tvrdá podložka
- při geometrii rýsovací pomůcky (pravítko s ryskou, 2.libovolné, tužka č.3
nebo pentelka, funkční kružítko, úhloměr)
- na každou hodinu – psací potřeby, pravítko s ryskou, tužka č.3 nebo 2, guma,
barevné tužky
- učebnice
- sbírka
- pracovní sešit (někdy pracovní listy k procvičování)
- v 8. a 9. ročníku M-F tabulky
- kalkulačka zejména při řešení složitějších úloh v 8. a 9. ročníku
- individuální konzultace po předchozí domluvě
- počítač (v odborné učebně )

Žák má povinnosti – nosí předepsané pomůcky a při práci je využívá
- pravidelně se do výuky připravuje tím, ze propočítá probrané úlohy
- provádí opravy domácích úloh
- kontroluje sám nebo společně své výpočty a opraví chyby
- kdykoliv mu něco není jasné, zeptá se nebo využije individuální konzultace s vyučujícím ( za předpokladu, že v hodinách dává pozor )
- sleduje své výsledky, zameškané učivo se doučí (dle učebnice, školní sešit dopisovat nemusí), propočítá tolik příkladů, aby učivo pochopil – může využít spolupráci se spolužáky nebo osobní konzultace s vyučujícím

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci : soustavné sledování žáka ve výuce, jeho snahy
aktivity, zájmu,vynaloženého úsilí, pokroku, zlepšování,..
- ověření znalostí a dovedností formou zkoušení ( u tabule), tématických prověrek či testů, čtvrtletních prací, desetiminutovek
- aktivita v hodinách (samostatná práce, .)
- vedení školního sešitu, přesnost grafického projevu
- konzultace s ostatními vyučujícími příp. pracovníky PPP
Známku na vysvědčení nelze zjistit pouhým výpočtem průměru známek uvedených v žákovské knížce,známky nemají stejnou „hodnotu“- známka odpovídá časové dotaci na test a rozsahu učiva.
Pořadí hodnocení – dle významu : tématické prověrky, čtvrtletní práce, ústní zkoušení
- krátké prověrky (desetiminutovky)
- hodnocení aktivity v hodinách (sam. práce v sešitě, pra-
covním listu
- vypracování dom. úkolu (někdy,žáci upozorněni předem)


Informační a komunikační technologie

INFORMATIKA, DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Obsahové, časové a organizační vymezení

Předměty INFORMATIKA a DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE umožňují všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti se zaměřením na bezpečné zvládnutí ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, na orientaci v informacích, na schopnost informace nejen vyhledat ale i s nimi dále pracovat, upravovat je, prezentovat a využívat při své každodenní práci.

Vyučované předměty jsou tvořeny následujícími tématickými celky:
- Základy práce s počítačem
- Vyhledávání informací a komunikace
- Zpracování a využití informací

Výuka probíhá ve skupinách, které nepřevýší počet 20 žáků.
Nejčastěji využívanou vyučovací metodou je samostatná práce žáků nad konkrétními úkoly,
které jsou koncipovány tak, aby si žáci měli možnost osvojit všechny základní techniky práce s konkrétními nástroji.
V průběhu školního roku žáci pracují na rozsáhlejších tematicky zaměřených projektech, které mají za cíl shrnout a upevnit všechny dovednosti, které získali při práci s daným konkrétním uživatelským nástrojem. Významnou roli hrají mezipředmětové vztahy, které jsou
vyjádřeny konkrétními projekty a aktivitami.
Výuka probíhá v odborné počítačové učebně vybavené i multimediální a prezentační technikou, kde má každý žák k dispozici svoji pracovní stanici, společnou tiskárnu a scanner.
Předměty bývají často propojeny s jinými všeobecně vzdělávacími předměty a zpracovávané práce mají i další využití. Vyučující u těchto prací nehodnotí věcnou správnost obsahu, ale pouze formální zpracování a rozsah.

Člověk a jeho svět

PRVOUKA – 1. – 3. ročník
Žák má k dispozici:
-učebnici prvouky
-pracovní sešit k procvičování učiva
-na požádání vyučujícího odbornou literaturu (encyklopedie rostlin, živočichů, lidského těla)
-školní atlas světa a České republiky
- (po domluvě s vyučujícím) možnost individuální konzultace po vyučování

Povinnosti žáka:
-v hodinách prvouky je žák aktivní, pozorný (v rámci svých možností) a plní úkoly dané učitelem
-aktivně se zapojuje do skupinové práce
-plní zadané písemné i ústní úkoly
-do hodiny si nosí potřebné pomůcky (učebnice, sešity, psací potřeby, pastelky)
- v případě absence si za pomocí učitele (rodičů) doplní učivo

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
-soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování
- pozorování žáka při různých činnostech (individuální a skupinové práci)
- ústní a písemné zkoušení (v 1. ročníku bez písemného zkoušení)
- konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky


PŘÍRODOVĚDA– 4. a 5. ročník

Žák má k dispozici:
- učebnici a pracovní listy k probíranému učivu
- sešit, který má určen na začátku školního roku daným učitelem
- dle potřeb probíraného učiva bude mít žák k dispozici pomůcky zapůjčené z kabinetu (obrazy, mapy, horniny...)
Povinnosti žáka:
- Žák je povinen nosit si na každou hodinu obalenou učebnici, se kterou zachází šetrně a sešit. Zápisy jsou upravené a kompletní. V případě nepřítomnosti žáka v hodinách je jeho povinností samostatně si učivo doplnit v co nejkratší době, případně požádá o pomoc vyučujícího.
- Aktivně se zapojuje při práci v hodině, ochotně pracuje na zadaném úkolu.
- Dokáže vybrat nejdůležitější informace z textu a umí vytvořit stručný a smysluplný zápis.
- Pravidelně se připravuje do vyučovacích hodin, plní zadané ústní a písemné domácí úkoly.
Vědomosti žáka jsou ověřovány formou:
a) ústního zkoušení – žák prokáže, jak se orientuje v dané problematice, umí se smysluplně vyjadřovat. V případě neúspěchu může žák požádat o přezkoušení, v případě úspěšného přezkoušení učitel může brát na zřetel i známku první.
b) písemného zkoušení
c) – kratší písemné práce – po probrání krátkého úseku učiva, žák prostřednictvím testu prokazuje řádnou a pravidelnou domácí přípravu
- delší písemné práce – po probrání určitého úseku učiva či v souvislosti se čtvrtletní či pololetní klasifikací. Práce mohou být zadány formou testu. Žák na ně bude předem vyučujícím upozorněn. V případě malého počtu známek z důvodu opakované absence žáka učitel může nechat žáka písemné práce dopsat, či si jeho vědomosti ověřit ústním přezkoušením.


VLASTIVĚDA – 4. a 5. ročník

Žák má k dispozici:
- učebnici a pracovní listy k probíranému učivu
- soubor vlastivědných map
- sešit, který má určen daným učitelem, možno ho vést oba roky
- slohu na tvorbu vlastního portfolia
- dle potřeb probíraného učiva bude mít žák k dispozici další pomůcky zapůjčené školou (mapy, atlasy, globus, výukový PC program Vlastík...)
Povinnosti žáka:
- žák je povinen nosit si na každou hodinu obalenou učebnici, soubor vlastivědných map, sešit, portfolio
- zápisy jsou upravené a kompletní, včetně vložených materiálů, v případě nepřítomnosti žáka v hodinách je jeho povinností samostatně si učivo doplnit v co nejkratší době, případně požádá o pomoc vyučujícího
- aktivně se zapojuje při práci v hodině, ochotně pracuje či spolupracuje na zadaném úkolu
- dokáže vybrat nejdůležitější informace z textu a umí vytvořit stručný a smysluplný zápis
- pravidelně se připravuje do vyučovacích hodin, plní zadané ústní a písemné domácí úkoly, pracovní listy předkládá včas ke kontrole zakládá do portfolia
Vědomosti žáka jsou ověřovány formou:
d) ústního zkoušení
žák prokáže, jak se orientuje v dané problematice, umí se smysluplně vyjadřovat
e) písemného zkoušení kratší testy – po probrání krátkého úseku učiva, žák prostřednictvím testu prokazuje řádnou a pravidelnou domácí přípravu delší testy – po probrání určitého úseku učiva či v souvislosti se čtvrtletní či pololetní klasifikací. Žák na ně bude předem vyučujícím upozorněn
f) písemné a ústní prezentace vlastní či skupinové, čtvrtletní či pololetní projektové práce na dané téma


Člověk a společnost

DĚJEPIS

Žák má k dispozici:
- Učebnici.
- Sešit – povinností žáka je zakoupit si sešit č. 564.
- Dle potřeb probíraného učiva bude mít žák k dispozici pomůcky zapůjčené z kabinetu dějepisu (mapy), po skončení vyučování má ve škole přístup na internet.
Povinnosti žáka:
- Žák je povinen nosit si na každou hodinu obalenou učebnici, se kterou zachází šetrně,
a sešit. Zápisy jsou upravené a kompletní. V případě nepřítomnosti žáka v hodinách je jeho povinností samostatně si učivo doplnit v co nejkratší době.
- Aktivně se zapojuje při práci v hodině, ochotně pracuje na zadaném úkolu.
- Dokáže vybrat nejdůležitější informace z dějepisného textu a umí vytvořit stručný a smysluplný zápis.
- Pravidelně se připravuje do vyučovacích hodin, plní zadané ústní a písemné domácí úkoly.
- V případě absence si v co nejkratší době doplní probrané učivo, dle potřeby požádá vyučujícího o konzultace.
Vědomosti žáka jsou ověřovány formou:
a) ústního zkoušení – žák prokáže, jak se orientuje v dané problematice, chápe historické souvislosti, umí se smysluplně vyjadřovat, orientuje se v historické mapě. V případě neúspěchu může žák požádat o přezkoušení, v případě úspěšného přezkoušení učitel může brát na zřetel i známku první.
b) písemného zkoušení – kratší písemné práce – po probrání krátkého úseku učiva, žák jejich prostřednictvím prokazuje řádnou a pravidelnou domácí přípravu
- delší písemné práce – po probrání určitého úseku učiva či v souvislosti se čtvrtletní či pololetní klasifikací. Mohou být zadány formou testu. Žák na ně bude předem vyučujícím upozorněn. – V případě malého počtu známek z důvodu opakované absence žáka učitel může nechat žáka písemné práce dopsat, či si jeho vědomosti ověří ústním přezkoušením.

 OBČANSKÁ A ETICKÁ VÝCHOVA

Žák má k dispozici:
-učebnice, sešit dle požadavků vyučujícího, podle potřeby doplňkovou literaturu a pomůcky z kabinetu od jednotlivých vyučujících, internet v některých vyučovacích hodinách a po skončení výuky.
Povinnosti žáka:
-žák nosí do jednotlivých vyučovacích hodin požadované pomůcky
-zápisy v sešitě má kompletní a přehledné
-po absenci si doplní probrané učivo zápisem a má po domluvě s vyučujícím možnost konzultace k zameškanému učivu, popř. při jeho nepochopení
-při použití textu se v něm dokáže orientovat
-umí vybrat klíčová slova, hlavní myšlenky z daného textu a vytvořit smysluplný stručný zápis
-v hodinách se aktivně zapojuje do všech činností
-spolupracuje se spolužáky při řešení zadaných úkolů nejen při skupinové práci
-je schopen vyjadřovat své názory, obhájit svá stanoviska při řešení problémových situací
-učí se sebepoznávání a sebehodnocení , aby uměl svoje schopnosti a dovednosti využít v různých životních situacích, zejména v budoucím studiu, na trhu práce, ale i v osobním životě
Vědomosti ve výchovách jsou ověřovány specificky:
-ústním pohovorem, popř. krátkým písemným ověřením pochopení dané problematiky, klasickým testem s výběrem odpovědí
-v případě opakované nebo dlouhodobé absence žák může dle požadavku vyučujícího připravit referát, projekt nebo prezentaci probíraného učiva na PC

 Člověk a příroda

FYZIKA
Kritéria hodnocení vyučovacího předmětu fyzika pouze konkretizují a doplňují obecná kritéria hodnocení všeobecně vzdělávacích předmětů v klasifikačním řádu, podle kterých je žák hodnocen.
Žák má k dispozici
(žák používá):
• školní sešit, cvičný sešit - oba č. 545 nebo 565, sešit na laboratorní práce č. 444, sešit na testy (libovolný formátu A5)
• psací potřeby, pravítko, tužka, kalkulačka, v 7. roč. navíc úhloměr, barevné tužky
• učebnice
• v 8. a 9. ročníku M-F tabulky
• počítač (v odborné učebně )
• individuální konzultace kdykoliv, nejlépe po předchozí domluvě s vyučujícím
Žák má povinnosti:

• nosí předepsané pomůcky a při práci je využívá
• pravidelně se do výuky připravuje a plní zadané úkoly
• v hodinách plní všechny úkoly zadané vyučujícím
• kdykoliv mu něco není jasné, zeptá se nebo využije individuální konzultace s vyučujícím
• zameškané učivo se doučí, doplní zápisy ve školním sešitě

CHEMIE

Žák má k dispozici: školní sešit
pracovní sešit (k procvičování)
- učebnice
- Periodická soustava prvků
- složka s pracovními listy
- kalkulačka ( při chem. výpočtech, M-F tabulky)
- individuální konzultace – po předchozí domluvě
Pro vypracování referátů, prezentací:odborná literatura (encyklopedie, atd. možno zapůjčit v kab. Ch)
- internet (v odborné učebně informatiky)
- laboratorní pomůcky pro předvedení „domácích“chemických pokusů
- individuální konzultace – po předchozí domluvě

Povinnosti žáka – žák se pravidelně připravuje na vyučování, učivo se snaží pochopit v souvislostech
- nosí všechny pomůcky
- ve školním sešitě má všechny zápisy
- pokud chybí, zápisy dopíše ( při delší absenci možno okopírovat)
- zameškané učivo se doučí (při nepochopení látky využije konzultace)
- na laboratorní práci má ochranný oděv (plášť, bavlněná košile s dl.rukávem )

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci :
- soustavné sledování žáka a analýza prrůběžné práce
- ověření znalostí a dovedností formou ústního zkoušení, prověrek či testů
- aktivita v hodinách (samostatná práce, práce ve dvojicích či skupinová práce)
- referáty, prezentace
- prezentace „domácích“ pokusů (dobrovolné)
- vedení sešitu a složky s pracovními listy
- konzultace s ostatními vyučujícími příp. pracovníky PPP
- rozhovor s žákem, zákonnými zástupci
- LP
Známku na vysvědčení nelze zjistit pouhým výpočtem průměru známek uvedených v žákovské knížce,
známky nemají stejnou „hodnotu“- známka odpovídá časové dotaci na test a rozsahu učiva.
Pořadí hodnocení – dle významu : tématické prověrky, testy, ústní zkoušení
hodnocení aktivity v hodinách (samostatné práce,..)
referáty, prezentace
případně domácí práce – pokusy, LP

 PŘÍRODOPIS

Žák má k dispozici :
-kvalitní moderní učebnici přírodopisu
-svůj sešit – vede si ho tak, jak mu to nejlépe vyhovuje, musí v něm mít nadpisy témat, která
probíráme, vlepené pracovní listy a další materiály, které obdržel v rámci výuky
-pokud mu něco není jasné, může se kdykoliv obrátit na učitele a domluvit si s ním
konzultaci
-pokud nemá doma počítač a přístup na internet, má možnost ve stanovených hodinách
využít školní počítačovou učebnu

Žák má povinnosti :
-pravidelně se na vyučování připravovat
-jeho úkolem je pochopit učivo, které se probírá
-řešit svědomitě drobné domácí úkoly
-pokud mu něco není jasné, má se obrátit na vyučujícího a domluvit si s ním konzultaci


 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Žák má k dispozici:
- moderní učebnici přírodopisu pro 9. ročník
- pracovní listy
- zápisy v hodinách
- přístup k internetu
- DVD s některými tématy
- stolní deskovou hru Ekopolis jako pomůcku pro některou vyučovací hodinu

Žák má povinnosti:
- nosit sešit a plnit zadané úkoly
- zapojuje se aktivně do samostatné i skupinové práce
- vede sešit, zápisy má přehledné a čitelné
- v případě absencí si učivo doplní, může přijít na konzultace k dovysvětlení látky
- v případě absencí napíše náhradní kontrolní práci


ZEMĚPIS

Žák má k dispozici:
Učebnice – učivo zeměpisu je rozděleno do několika učebnic – žák je povinen nosit do školy vždy jen aktuální učebnici
Atlasy – ke každé učebnici je atlas – opět platí, že žák nosí do školy pouze ten, ve kterém je aktuálně probírané učivo
Sešit – povinností žáka je zakoupit si sešit č. 440
Dle potřeb probíraného učiva bude mít žák k dispozici pomůcky zapůjčené z kabinetu zeměpisu (např. mapy, atlasy, globusy, buzoly, GPS,..)

Povinnosti žáka:
-Žák je povinen nosit si na každou hodinu učebnici a atlas. Je také jeho povinností mít tyto pomůcky obalené a zacházet s nimi šetrně.
-Nosit si na každou hodinu sešit, do kterého píše zápisy dle pokynů učitele. Do sešitu také vlepuje všechny vypracované pracovní listy dodané učitelem. V případě nepřítomnosti žáka v hodinách je jeho povinností samostatně si učivo doplnit v co nejkratší době.
-Průběžně se připravovat na hodiny zeměpisu, plní zadané domácí úkoly.
-V průběhu školního roku vypracuje zadaný projekt, na konci šestého ročníky se zúčastní terénní výuky.

Vědomosti žáka jsou ověřovány formou:
a)ústního zkoušení – v případě neúspěchu může žák požádat o přezkoušení, v případě úspěšného přezkoušení učitel může brát na zřetel i známku první
b) písemné zkoušení – kratší písemné práce – po probrání krátkého úseku učiva, žák jejich prostřednictvím prokazuje řádnou a pravidelnou domácí přípravu.
- delší písemné práce – po probrání určitého úseku učiva či v souvislosti se čtvrtletní či pololetní klasifikací. Mohou být zadány formou testu. Žák na něj bude předem vyučujícím upozorněn.
c) součástí klasifikace je známka z projektu (terénní výuky)
V případě malého počtu známek z důvodu opakované absence žáka učitel může nechat žáka písemné práce dopsat, či si jeho vědomosti ověří ústním přezkoušením.


SOUČASNÝ SVĚT

Žák má k dispozici:
Učebnici, sešit 420, kopírované materiály průběžně dodávané učitelem
Povinnosti žáka:
-Žák je povinen nosit si na každou hodinu učebnici.
-Nosit si na každou hodinu sešit, do kterého píše zápisy dle pokynů učitele. Do sešitu také vlepuje všechny vypracované pracovní listy dodané učitelem. V případě nepřítomnosti žáka v hodinách je jeho povinností samostatně si učivo doplnit v co nejkratší době.
Žák je hodnocen:
a) na základě písemného zkoušení po probrání určitého úseku učiva
b) podle aktivity při skupinových úkolech
V případě malého počtu známek z důvodu opakované absence žáka učitel může nechat žáka písemné práce dopsat, či si jeho vědomosti ověří ústním přezkoušením.


Umění a kultura

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 1.stupeň

Žák má k dispozici:
- školní sešit
- učebnici hudební výchovy k zapůjčení ve vyučování
- zpěvník Já, písnička (pro 1.-4. ročník ZŠ) k zapůjčení ve vyučování
Žák má povinnosti:
- zájem o daný předmět
- snaha o kvalitní splnění úkolu
- zlepšování úrovně pěveckého přednesu a teoretických znalostí
- příprava na hodiny (plnění domácích úkolů, nezapomínání pomůcek)
- dopisování zameškaného učiva
- dodržování kázně a bezpečnostních předpisů ve vyučování
Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
- kvalita projevu
- vztah žáka k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
- estetické vnímání, přístup k hudebnímu dílu

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 2.stupeň

Žák má k dispozici :
Moderní vybavenou učebnu
Sešit k zápisu učiva
Učebnici, zpěvníky lidových i populárních písní v českém i anglickém jazyce
V internetové učebně přístup k hudebním novinkám i klasice na PC, Youtube

Povinnosti žáka :
V hodinách je aktivní, pozorný, spolupracuje s vyučujícím i spolužáky
Pravidelně se připravuje na hodinu, plní zadané úkoly
Nosí potřebné pomůcky
Důsledně vede zápisy učiva v sešitě
Průběžně – min. však 2x za pololetí přednese naučené písně
Průběžně – min. však 1x za pololetí písemně nebo ústně prokáže naučenou teorii – historie hudby v souvislostech – hudební skladatelé, díla, hudební období
V případě absence si učivo doplní, pokud sám nezvládne, je mu po domluvě k dispozici vyučující, která se žákem učivo probere a vysvětlí

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 1. stupeň


Žák má k dispozici:
- výkresy, které vyučující zajistí
- svoje pomůcky (tempery + ploché štětce, paleta, vodovky + kulaté štětce, tuš + špejle nebo pero, tužka č. 1, guma, pastelky, fixy, voskovky nebo olejové pastely, nůžky, lepidlo, barevné papíry, kelímek, hadřík, igelit na lavici, příp. prac. převlečení)

Povinnosti žáka:
- má všechny potřebné pomůcky po celý školní rok
- žák pracuje samostatně a kreativně, aktivně se zapojuje do kolektivní práce, v tvorbě uplatňuje vlastní přístup, ale zachovává základní linii zadání vyučujícího a dodržuje výtvarnou techniku, pokud je zadána
- využívá a zvládá různé výtvarné techniky
- všechny práce dokončuje a odevzdává v termínu nebo po domluvě v prodlouženém termínu
- pokud delší dobu chybí, nebo je často nemocný, domluví se s vyučujícím tak, aby za pololetí odevzdal nejméně 5 prací


VÝTVARNÁ VÝCHOVA - 2. stupeň

Žák má k dispozici:
- výkresy, které třída zakoupí společně
- svoje pomůcky (tempery + ploché štětce, paleta, vodovky + kulaté štětce, tuš + špejle nebo pero, tužka č. 1, guma, pastelky, fixy, voskovky nebo olejové pastely, nůžky, lepidlo, barevné papíry, kelímek, hadřík, igelit na lavici, příp. prac. převlečení)
- některé pomůcky a materiály k zapůjčení, které vrací nepoškozeny
- svůj sešit
- může se kdykoliv obrátit na učitele nebo si domluvit konzultaci individuálně
- Povinnosti žáka:
- má všechny potřebné pomůcky po celý školní rok
- žák pracuje samostatně a kreativně, aktivně se zapojuje do kolektivní práce, v tvorbě uplatňuje vlastní přístup, ale zachovává základní linii zadání vyučujícího a dodržuje výtvarnou techniku, pokud je zadána
- využívá a zvládá různé výtvarné techniky
- všechny práce dokončuje a odevzdává v termínu nebo po domluvě v prodlouženém termínu
- pokud delší dobu chybí, nebo je často nemocný, domluví se s vyučujícím tak, aby za pololetí odevzdal nejméně 4 práce v 6. a 7. ročníku a nejméně 2 práce v 8. a 9. ročníku
- žák si vede sešit, který si může doplňovat vlastními poznámkami, skicami apod.
- žák má možnost vypracovat referát na zadané téma


 Člověk a zdraví
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Žák má k dispozici:
- pracovní listy
- zápisy v hodinách
- přístup k internetu
- nástěnné tabule pro oblast sexuální výchovy
- DVD s některými tématy
Žák má povinnosti:
- nosit sešit a plnit zadané úkoly
- aktivně se zapojovat do diskuzí v hodinách
- vyhledávat informace na internetu k zadaným tématům
- respektovat názory druhých, pozorně jim naslouchat
- slušně se vyjadřovat

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Žák má k dispozici:
- zápisy v hodinách
- přístup k internetu
- DVD s některými tématy
- obvazový materiál pro nácvik obvazové techniky
Žák má povinnosti:
- nosit sešit a plnit zadané úkoly
- zapojuje se aktivně do samostatné i skupinové práce
- vede sešit, zápisy má přehledné a čitelné
- v případě absencí si učivo doplní, může přijít na konzultace k dovysvětlení látky
- v případě absencí napíše náhradní kontrolní práci

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA směřuje k jedinému cíli, aby všichni žáci měli
radost z pohybu a poznávali vlastní pohybové možnosti a zájmy. Součástí tělesné výchovy je i
zdravotní tělesná výchova
Vyučovaný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je tvořen následujícími činnostmi:
- míčové hry
- atletika
- gymnastika
- pohybové hry
- plavání
- netradiční sporty
- zimní sporty
Vyučovaný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je vyučován ve všech ročnících základní
školy, vždy po dvou hodinách týdně. Součástí učiva tělesné výchovy je i výuka plavání, která
probíhá u chlapců od 1. do 9, třídy, u děvčat od 1. do 6. třídy. V 7. ročníku je zařazeno do výuky lyžování formou týdenního pobytu na horách.
TĚLESNÁ VÝCHOVA je vyučována formou jednotlivých vyučovacích hodin, které jsou
vyučovány v tělocvičnách, na hřištích a v mimoškolních sportovních zařízeních.
Do hodin tělesné výchovy jsou zařazovány i děti se zdravotními oslabeními.
Výuka předmětu je hodnocena prostřednictvím obecných kritérií hodnocení a je doplněna o
specifická kritéria hodnocení pro předmět tělesná výchova. S těmito kritérii jsou seznámeni žáci a rodiče na začátku každého školního roku.


Člověk a svět práce

PRACOVNÍ ČINNOSTI – 1. stupeň

Žák má k dispozici:
Výkresy, které třída zakoupí společně, své pomůcky ( nůžky, barevné papíry, lepidlo,…), materiály od vyučujícího (knihy, šablony, …)
Povinnosti žáka:
Na začátku školního roku si žák obstará pomůcky dle požadavků vyučujícího a je povinen je během roku doplňovat. Další mimořádné pomůcky nosí dle pokynů přímo na hodinu. Práce odevzdává v termínu nebo po domluvě s vyučujícím. Dodržuje školní řád a dohodnutá pravidla. Dodržuje bezpečnost práce Při práci je aktivní, kreativní, pracuje samostatně, spolupracuje ve skupině. V případě časté absence se domluví s učitelem a odevzdá alespoň 50% výrobků za pololetí.

PROVOZ DOMÁCNOSTI

Žák má k dispozici: školní sešit č. 544
učebnice Výživa a příprava pokrmů
psací potřeby, barevné tužky
počítač v odborné učebně
kuchyňské nářadí, náčiní a spotřebiče v odborné pracovně
Žák má povinnosti: nosí předepsané pomůcky a při práci je používá
pravidelně se na výuku připravuje
pracuje samostatně nebo ve skupině dle pokynů učitele
sleduje své výsledky
plní zadané úkoly ve skupině
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:
- soustavné sledování žáka ve výuce, jeho zájem, aktivita, vynaložené úsilí, zlepšování…
- ověřování znalostí a dovedností formou zkoušení, testů, aktivita v hodinách
- vedení sešitu, pracovních listů
- konzultace s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem pracovníkem PPP

VOLBA POVOLÁNÍ

Žák má k dispozici:
-sešit dle požadavků vyučujícího, podle potřeby doplňkovou literaturu a pomůcky z kabinetu od jednotlivých vyučujících, internet v některých vyučovacích hodinách a po skončení výuky.
Povinnosti žáka:
-žák nosí do jednotlivých vyučovacích hodin sešit
-zápisy v sešitě má kompletní a přehledné, prac. listy řádně nalepené nebo ve složce
-po absenci si doplní probrané učivo zápisem a má po domluvě s vyučujícím možnost konzultace k zameškanému učivu, popř. při jeho nepochopení
-při použití textu se v něm dokáže orientovat
-umí vybrat klíčová slova, hl. myšlenky z daného textu a vytvořit smysluplný stručný zápis
-v hodinách se aktivně zapojuje do všech činností
-spolupracuje se spolužáky při řešení zadaných úkolů nejen při skupinové práci
-je schopen vyjadřovat své názory, obhájit svá stanoviska při řešení problémových situací
-učí se sebepoznávání a sebehodnocení , aby uměl svoje schopnosti a dovednosti využít v různých život. situacích, zejména v budoucím studiu, na trhu práce, ale i v osobním životě
Vědomosti ve výchovách jsou ověřovány specificky:
-ústním pohovorem, popř. krátkým písemným ověřením pochopení dané problematiky, doplňováním prac. listů
-v případě opakované nebo dlouhodobé absence žák může dle požadavku vyučujícího připravit referát, projekt nebo prezentaci probíraného učiva na PC

anetbul1Příloha č.3KRITERIA HODNOCENÍ PRO ŽÁKY SE SPU
A PODMÍNKY PRO ODLOŽENÍ KLASIFIKACE Kritéria pro hodnocení žáků se specifickými poruchami učení

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se postižení žáka projevuje , a na obou stupních základní školy a to vždy v souladu se závěry pedagogicko psychologického vyšetření.Při způsobu hodnocení a klasifikaci zvýrazňují pedagogičtí pracovníci motivační složku hodnocení a hodnotí jevy, které žák zvládl.

Vyučující přistupuje k hodnocení žáků individuálně
- v závislosti na míře a charakteru poruchy
- dle míry žákových schopností, pokroku, vynaloženého úsilí
- rozlišuje „chyby dyslektické“ – chyby dělané na základě zjištěné poruchy učení a dále hodnotí „chyby z neznalosti“, které nesouvisí s poruchami učení.
- kontroluje a usměrňuje pravidelnou domácí přípravu s rodiči.
- zohledňuje se pomalejší tempo práce.
- uřednostňuje ústní ověřování znalostí.
Povoluje se možnost použití kompenzačních pomůcek a přizpůsobí se typ cvičení druhu jejich SPU - např. v testu možnost jednoslovné odpovědi, zkrácený text nebo pouze vynechaná slova, apod..
V cizích jazycích se bude tolerovat fonetický přepis ve cvičeních, která nebudou primárně zaměřena na grafickou stránku jazyka, bude zohledněna specifická chybovost v psaném textu. V matematice se poskytne pomoc při čtení a pochopení zadání slovních úloh.

Integrovaní žáci jsou hodnoceni na základě kritérií specifikovaných v jejich individuálních plánech, konzultovaných s pracovnicemi PPP.

Podmínky pro odložení klasifikace

Vyučující může rozhodnout o odložení klasifikace v případech, kdy
- nemá dostatek podkladů pro klasifikaci ( 50% z celkového počtu známek za klasifikační období )
- omluvená absence žáka v klasifikačním období byla větší než 50%