Základní škola Brno, nám. Svornosti 7

 

tel.: 541213250, fax: 541211940

Na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školy tento  

Š k o l n í   ř á d

Škola a žáci

 

Stal/a ses dobrovolně žákem naší školy. Jako žák této školy máš právo:

a) na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší,

b) na vzdělávání a služby školy, které ti přísluší,

c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

d) na účast na rozhodování o životě školy,

e) vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se tvého vzdělávání.

Jako žák této školy máš také povinnosti:

a)     řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

Jsi povinen docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se akcí pořádaných školou v rámci povinného vyučování. Účast na vyučování volitelných a nepovinných předmětů, docházka do zájmových útvarů a školní družiny je pro zapsané žáky povinná.

Nemůžeš-li se účastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá tvůj zákonný zástupce písemně (zápisem do žákovské knížky nebo dopisem) o tvé uvolnění na dobu trvající až 5 dnů třídního učitele, na více dnů ředitele školy. V závažných důvodech nemusí být žádosti vyhověno.

Nemůžeš-li se zúčastnit vyučování z předem neznámých důvodů (nemoc apod.), je povinen tvůj zákonný zástupce nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti (nejlépe telefonicky).

Po návratu do školy předkládáš omluvenku napsanou tvým zákonným zástupcem v žákovské knížce třídnímu učiteli. Každá tvá nepřítomnost musí být zapsána v žákovské knížce. Dodatečné omlouvání zameškaných hodin je nepřípustné.

b)    dodržovat školní řád a další řády, předpisy a pokyny školy, s nimiž jsi byl/a seznámen/a.

Jedná se především o řád školy, provozní řády jednotlivých odborných učeben, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla požární ochrany.

c)    plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a řádem školy.

             Pracovníky školy jsou myšleni učitelé, vychovatelky i další zaměstnanci školy.

d)          jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno školy.

Škola a rodiče (zákonní zástupci)

Pro své dítě jste svobodně vybrali tuto školu. Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo:

a)    na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

Tyto informace získáte především prostřednictvím žákovské knížky, případně na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách. Máte-li zájem o podrobnější informace, můžete využít telefonického spojení, korespondence klasické či elektronické, případně si s vyučujícím smluvit schůzku mimo doby vyučování nebo dozoru (přijdete-li bez předchozí domluvy za některým z vyučujících, může se stát, že se vám nebude moci věnovat).

b)   vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se vzdělávání svého dítěte.

První kontakt je vhodný s vyučujícím či třídním učitelem, ti nejblíže znají vaše dítě. Ředitelství školy oslovujte až po tomto prvním kontaktu.

c)    na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

K dispozici je vám výchovný poradce školy, informace vám rádi poskytnou i ostatní pedagogičtí pracovníci školy včetně pracovníků vedení.

     d)    být voleni a volit zástupce do Rady školy.

Jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte povinnost:

a)    zajistit, aby dítě (žák) docházel řádně do školy a byl na výuku připraven.

Pokud zákonní zástupci nezajistí řádnou školní docházku dítěte, porušují tím zákon a mohou ohrozit budoucí vývoj dítěte a jeho uplatnění ve společnosti. Povinností školy je toto řešit komunikací s rodinou. Nedojde-li k nápravě, je škola povinna informovat orgány místní samosprávy.

V případě, že v závislosti na docházce žáka do výuky nemůže být tento objektivně  klasifikován, má vyučující možnost jeho klasifikaci v daném předmětu neprovádět a odložit.

b)   dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování.

V případě předem známé nepřítomnosti o uvolnění žáka v průběhu vyučování a do délky 5dnů žádáte písemně (zápisem do žákovské knížky nebo dopisem) třídního učitele, na více dnů ředitele školy. V závažných případech nemusí být žádosti vyhověno.

V případě žákovy nepřítomnosti, která nebyla předem známa (nemoc apod.),doložíte nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti dítěte ve vyučování (nejlépe však, vzhledem k prevenci záškoláctví, v prvním dni nepřítomnosti)

 informujete nejpozději do dvou dnů třídního učitele o důvodu nepřítomnosti.

Vrací-li se žák po nepřítomnosti do školy, napíšete do žákovské knížky omluvenku. Každá nepřítomnost vašeho dítěte musí být zapsána v žákovské knížce. Neomluvené hodiny se odrazí v hodnocení chování žáka.

Běžné návštěvy lékaře omlouváte vy, potvrzení od lékaře není třeba. V odůvodněných případech (např. při podezření na záškoláctví nebo při časté absenci)) však  může třídní učitel žádat lékařské potvrzení absence žáka.

c)    na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovných a vzdělávacích problémů svého dítěte.

d)    informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny zpracovává škola individuální vzdělávací plán dítěte.

e)           poskytovat údaje nezbytné pro vedení školní matriky (viz školský zákon).

Škola a pracovníci školy

 

Jako pracovníci této školy máte právo:

a)    na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení školy,

b)    aktivně se účastnit chodu školy,

c)    rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia i dalšího vzdělávání v souladu s potřebami a provozními i materiálními podmínkami školy.

Jako pracovníci školy máte povinnost:

a)    řídit se ve své práci Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení vydaným MŠMT ČR a dalšími právními předpisy souvisejícími s vaší prací,

b)   každou změnu své přítomnosti ve škole oproti pravidelnému rozvrhu hodin a rozvrhu dozorů jste povinni předem projednat se zástupcem ředitele školy, příp. s ředitelem školy,

c)    svědomitě vykonávat svou přímou i nepřímou vyučovací a výchovnou práci, konat dozory podle rozvrhu dozorů, účastnit se porad, vést dokumentaci a vykonávat další činnosti podle pověření (správci kabinetů a odborných učeben, metodici apod.);
svědomitě vykonávat práci správního zaměstnance ve smluvené pracovní době v rámci smluvené náplně práce,

d)     vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní znalosti, schopnosti a dovednosti dle materiálních a provozních možností školy

Vedení školy

 

Jako vedení školy máme právo:

a)      na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, pracovníků školy a zástupců zřizovatele,

b)   rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál.

Jako vedení školy máme povinnost:

a)      naslouchat žákům, jejich zákonným zástupcům, pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele,

b)      zajistit vhodné podmínky pro práci žáků i pracovníků školy,

c)      řídit se právními předpisy, které se týkají chodu školy.

Režim školy

 

 

1.      Školní budova se pro žáky otevírá v 7: 40 hod., při předřazené hodině v 6: 50 hod., pro ŠD v 6: 30 hod. V případě nepříznivých klimatických podmínek je možná změna.

 

2.      Žáci přicházejí do budovy vchodem ze Zborovské ulice (mezi pavilony). Po vstupu do školy žáci školu opouští až po skončení vyučování. Musí-li žák opustit školní budovu během vyučování, a to pouze z vážných důvodů, vyžádá si předem svolení třídního učitele, kterému předloží písemnou žádost rodičů o uvolnění. V případě nepřítomnosti třídního učitele rozhodne o uvolnění zástupce ředitele nebo ředitel. Svévolné opuštění budovy je závažným přestupkem. Nepřítomnost omlouvá třídní učitel dle platných pravidel. Výjimku povoluje vyučující na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka (např. odchod k lékaři). V případě, že žák nenastoupí z předem známých důvodů do odpolední výuky, je jeho povinností omluvit se během dopoledne.

 

 

3.      Žáci jsou povinni se v šatně přezout do vhodné obuvi (doporučena je pohodlná a vzdušná obuv), případně si odloží svrchní oděv. V šatnách nesmějí být ponechány cenné předměty nebo peníze  (nedoporučuje se ani ponechávat klíče od bytu). Uzamčení šaten zkontroluje pracovník konající dozor. Cenné věci žáci do školy pokud možno nenosí, ve výjimečných případech si je mohou uložit u třídního učitele, vyučujícího nebo v kanceláři školy.

 

4.       Žáci jsou povinni do školy chodit včas; nejpozději v 7:55 opouští šatnu a odcházejí do učeben. Vyučování zpravidla začíná v 8:00. Žáci jsou na svých místech a mají připraveny učební pomůcky na danou vyučovací hodinu. Ve vyučování dodržují zasedací pořádek stanovený vyučujícím.

Doba zvonění:       dopolední vyučování                     odpolední vyučování

                          0. hod    7. 00 – 7. 45

                          1. hod.   8. 00 – 8. 45                       7. hod.    13. 40 – 14. 25

                                   2. hod.   8. 50 – 9. 35                       8. hod.    14. 30 – 15. 15

                          3. hod.   9. 55 – 10. 40                     9. hod.    15. 20 – 16. 05

                          4. hod.   10. 45 – 11. 30                   10. hod.  16. 10 – 16. 55

                          5. hod.   12. 00 – 12. 45

                                6. hod.   12. 50 – 13. 35

 

5.      Na vyučovací hodinu se žáci připravují o přestávce, do odborných učeben a jiných tříd přicházejí před koncem přestávky, příp. dle pokynů vyučujícího. Žáci jsou povinni nosit na hodiny pomůcky a školní potřeby dle pokynů vyučujícího. Domácí úkoly zpracované ve škole před vyučovací hodinou jsou považovány za nesplněné. Mají vždy žákovskou knížku, která je úředním dokladem,  její ztráta a pozměňování údajů zapsaných vyučujícími (klasifikace, sdělení) jsou přestupkem.

 

6.      Nedostaví-li se vyučující do třídy do 10 minut od začátku vyučovací hodiny, žákovská služba oznámí tuto skutečnost v ředitelně, nebo v kanceláři školy.

 

 

7.      Při vyučování žáci plní pokyny vyučujícího, dávají pozor, nevyrušují, nerozptylují pozornost svou ani spolužáků činností, která nesouvisí s prací v hodině. Každý žák pracuje poctivě a svědomitě. Za přestupek se považuje napovídání, opisování a vypracovávání domácích úkolů ve škole. V případě absence si neprodleně doplní zameškané učivo včetně zápisu do sešitu.

 

8.      O přestávkách mohou být žáci ve třídě, na chodbách příslušného pavilonu s výjimkou prostor v pavilonu „C“, popř. v atriu (je-li zpřístupněno). Do pergoly je možno docházet pouze za účelem nákupu v automatu a není dovoleno se zde zbytečně zdržovat. Dveře tříd zůstávají po celou dobu přestávky otevřené. Nad chováním žáků a jejich bezpečností konají ve vymezených prostorech dozor pracovníci školy. O volných hodinách se žáci chovají tak, aby svým chováním nerušili ostatní.

 

 

9.      Žáci se vždy chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani spolužáků. Zakázáno je vyvolávat vzájemné potyčky, ubližovat jiným, ponižovat nebo urážet ostatní, v budově házet předměty. Zdraví všechny pracovníky školy i ostatní dospělé osoby v budově

 

10.  Žáci nemanipulují s okny bez vědomí učitele. V době nepřítomnosti vyučujícího mohou být otevřeny pouze ventilačky.

 

11.  Všichni zacházejí šetrně s majetkem školy. Každé poškození majetku školy nad rámec běžného opotřebení, včetně učebnic a učebních pomůcek (jsou pouze zapůjčeny k užívání) i majetku ostatních osob (dospělých i žáků), hradí ten, kdo škodu způsobil (u nezletilých ji hradí zákonní zástupci). U učebnic lze požadovat náhradou nový výtisk. Všechny učebnice je žák povinen mít v průběhu celého školního roku řádně obaleny.

 

 

12.  Za dodržování pořádku ve třídách zodpovídá žákovská služba. Služba ručí za pořádek a zhasnutí světel, odchází-li třída do jiné učebny. Po poslední vyučovací hodině zkontroluje vyučující stav třídy.

 

13.  Žáci důsledně dbají též pokynů týkajících se bezpečnosti a prevence úrazů. V případě úrazu okamžitě informují vyučujícího (dozor, třídního učitel, vedení školy), který přijme potřebná opatření.

 

14.  Žáci, kteří v průběhu dopoledne přijdou z různých důvodů do školy pozdě, vyhledají šatnáře své třídy. Po přezutí a odložení svrchního oblečení žák uzamkne šatnu. Ve třídě se žák, který přišel pozdě, omluví vyučujícímu a ten učiní zápis do třídní knihy. Obdobná je situace v případě, že žák  v průběhu dopoledne odchází.

 

 

15.   Ve škole je zakázáno kouřit či jinak požívat omamné a návykové látky (tabák, alkohol, jiné drogy) i tyto látky (včetně nealkoholického piva a elektronických cigaret) donášet, držet nebo distribuovat. Porušení tohoto zákazu bude hodnoceno sníženým stupněm z chování.

16.  Je též zakázáno fotografovat, pořizovat audio a video záznamy bez souhlasu vedení školy, popřípadě vyučujícího a tyto materiály bez souhlasu dotyčných osob jakýmkoliv způsobem rozšiřovat.

 

17.  Elektronické komunikační prostředky jsou žáci povinni mít během vyučovací hodiny vypnuty a umístěny v tašce, je zakázáno s nimi jakkoliv manipulovat! O přestávkách, na obědě a v jakoukoliv dobu mimo vyučovací hodiny jsou žáci povinni mít je stále u sebe (neodkládají přístroj nikde ani v tašce, nenechávají jej v lavici). Ve vyučovacích hodinách jako TV, pracovní činnosti apod. je odkládají  na určeném místě a po vyučovací hodině si je odnesou. V případě porušení výše uvedených pravidel mohou být žáku vyučujícím odebrány do úschovy a budou vydány rodičům po vzájemné domluvě.

 

18.  Počítačové učebny mohou žáci mimo vyučování navštěvovat pouze v přítomnosti vyučujícího. Při návštěvě o přestávkách jsou povinni být se zvoněním na další vyučovací hodinu řádně připraveni na svém místě. Je zakázáno zdržovat se v učebně a pracovat soukromě na počítačích v době, kdy probíhá výuka dle rozvrhu a nošení jídla a pití do místností učeben. Na výuku se žáci přemisťují pouze v doprovodu vyučujícího.

 

 

Porušení či porušování řádu může znamenatomezení práv a privilegií či postih pro toho, kdo tak učinil. Soustavné porušování či vážné porušení řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření; ze strany zákonných zástupců je důvodem k předání přestupku k šetření orgánům místní samosprávy či policii; ze strany pracovníka školy je důvodem pro pracovně právní postih; ze strany vedení školy je důvodem ke stížnosti zřizovateli školy, pracovně právnímu či občanskému sporu.

 

Všichni (žáci i pracovníci školy) jednají vždy tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy.

 

Nebuďme lhostejní ke svému okolí, kde je třeba, pomozme, napomeňme, přivolejme pomoc. Necháme-li někomu jinému ubližovat nebo ničit věci ostatních, aniž bychom cokoliv učinili, může se to stát i nám.

 

Nedílnou součástí Školního řádu je jako

                   - příloha č.1     Klasifikační řád

                  -  příloha č.2     Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

                  -  příloha č.3     Kritéria pro hodnocení žáků se SPU a podmínky odložení klasifikace

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě 30.října 2014 a vstupuje  tím v platnost .

 

  

    Mgr. Miroslav Sláma v. r. – ředitel školy