HISTORIE

Areál školy pavilonového typu byl vybudován na „zelené louce“ jako součást sídliště, které přímo navazuje na starou zástavbu Žabovřesk, na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let.
Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1970 a učilo se v ní k tomuto datu 400 žáků.
Stala se tak vedle ZŠ na Sirotkově ulici a ZŠ Jana Babáka třetí základní školu v městské části Žabovřesky.
Od roku 1995 je škola právním subjektem (zřizovatelem je Městská část Brno – Žabovřesky).AREÁL ŠKOLY

Naše škola má dobrou dosažitelnost MHD. Nad školou je trolejbusová zastávka linek číslo 34 a 36.  Ze „starých
Žabovřesk“ je cca 3 minuty chůze od tramvajových zastávek linek číslo 3 a 11 na Burianově náměstí  – „U kapličky“

Škola byla vybudována jako areál pavilonového typu. Má tři na sebe navazující části:
- pavilon „A“, kde jsou umístěny učebny 1. stupně (celkem 12 tříd ve 3 buňkách), místnosti školní družiny, ředitelna, kancelář zástupce ředitele a kancelář hospodářky, sborovna a počítačová učebna. S ohledem na rostoucí počet žáků je školní družina umístěna i v některých kmenových třídách 1. stupně.

- pavilon „B“, kde, jsou třídy pro žáky 2. stupně, odborné učebny přírodopisu, chemie, fyziky, chemická laboratoř a cvičná kuchyňka. V roce 2010 proběhla, s ohledem na volné třídy, přestavba jedné z buněk tohoto pavilonu a byla zde na dobu určitou (cca do roku 2015) umístěna část Mateřské školy nám. Svornosti 8.

- v pavilonu „C“ je tělocvična s hygienickým zázemím, bazén pro školní výuku plavání, hudebna a druhá počítačová učebna. Je zde také školní kuchyně (samostatný subjekt) a školní jídelna.

- součástí areálu je i školní hřiště, které mimo výuku slouží do večerních hodin veřejnosti a čeká na rekonstrukci

- o přestávkách za pěkného počasí slouží dětem prostorné atrium mezi pavilony A a B.

 V posledních10 letech prochází škola rozsáhlou revitalizací, která zahrnuje postupnou rekonstrukci jednotlivých pavilonů. Po výměně oken je hotov pavilon C, včetně školního bazénu a dostavby školní kuchyně dle posledních norem. Byla realizována přestavba spojovací pergoly mezi pavilony A a B. Celá akce by měla pokračovat v pavilonech A a B. Zde si rodiče zatím svépomocí zajistili vymalování tříd. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce hromosvodů a v průběhu prázdnin došlo na zateplení a novou fasádu na pavilonech A a B. Úkolem do dalšího období je především rekonstrukce střech na všech budovách.
 

VYBAVENÍ ŠKOLY

Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, který odpovídá platným hygienickým normám.

Jednou z priorit školy je jak ve výuce, tak i běžném provozu stále se zlepšující využití informačních a komunikačních technologií. Pro tento účel jsou v provozu dvě vzájemně propojené PC učebny s celkem 26 počítači, které slouží žákům i učitelům ve výuce, přípravě na ni i k individuálnímu použití. Je zde volný přístup na Internet, kdy každý pracovník i žák má své přístupové heslo do školní sítě, prostor na serveru pro ukládání dat a vlastní e-mailovou schránku s adresou.
Zprovozněny byly dvě multimediální učebny s PC, dataprojektorem, připojením na Internet a videem.
V některých běžných třídách a školní družině je pro potřeby výuky bez použití PC k dispozici audiovizuální technika. I v této oblasti dojde k dalšímu zlepšení situace po očekávané rekonstrukci pavilonů A a B.

V rámci projektu EU byly tři učebny nově vybaveny interaktivními tabulemi a provedena modernizace výše zmíněného vybavení počítačovou technikou.

Jednotlivé kabinety jsou v rámci možností vybavovány moderními pomůckami dle potřeb výuky.

Po provedené rekonstrukci školního bazénu a očekávané rekonstrukci a modernizaci školního hřiště bude kompletní sportovní areál pro výukové i volnočasové využití. Je třeba zdůraznit zejména význam školního bazénu, který slouží našim žákům k pravidelné výuce plavání od 1. do 9. třídy (jedna ze dvou vyučovacích hodin tělesné výchovy) i žákům z jiných škol v rámci výuky plavání na 1. stupni (ve 2. a 3. ročníku). Mimo výuku slouží bazén školní družině a pro základní a zdokonalovací výcvik, který vedou kvalifikovaní cvičitelé a trenéři plavání Klubu plaveckých sportů Komety Brno v pronajatých hodinách.
 

Ke stravování mohou zájemci z řad učitelů i žáků využívat školní jídelnu, která nabízí výběr ze tří jídel (z toho dvě teplá) každý den a zájemcům jsou připravovány na velkou přestávku také svačiny.
 V  rámci zdravé výživy je škola zapojena do evropského projektu "Ovoce do škol" a do programu "Mléko pro evropské školy." 
Pro dodržování pitného režimu jsou žákům i zaměstnanců k dispozici dva automaty s pitím i drobným občerstvením.

VELIKOST ŠKOLY

Jsme úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky.

Kapacita školy je celkem 725 žáků a kapacita školní družiny je po navýšení od září 2013 celkem 250 dětí.

Ve školním roce 2012/2013 měla škola celkem 354 žáků (167 chlapců a 187 dívek) v 17 třídách. Průměrný počet žáků ve třídě byl 20,8 žáků.

Do školního roku 2013/2014 nám nastoupí cca 395 dětí (cca 190 chlapců a 205 dívek) do 18 tříd.     

                               

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Je k dispozici žákům 1. – 5. tříd v rámci výchovy mimo vyučování. Nenahrazuje školní vyučování,
ale zabezpečuje výchovně vzdělávací a zájmovou činnost žáků, jejich odpočinek při plnění sociální funkce dohledu nad žáky po určitou dobu před a po vyučování jako pomoc tam, kde jej nemohou zajistit rodiče.PEDAGOGICKÝ SBOR pro školní rok 2013/2014

Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, učitelé 1. stupně a 2. stupně (nyní 26)
a vychovatelky školní dužiny (7).

 Z celkového počtu 35 pedagogických pracovníků jsou 3 muži.
Sbor je tvořen kvalifikovanými pedagogy od začínajících až po zkušené s dlouholetou praxí.

Na škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně negativních jevů a koordinátor EVVO, kteří v rámci svých kompetencí v dané oblasti zpracovali školní program, který je každoročně doplňován o roční plán a následně jeho hodnocení. Všichni jsou z řad vyučujících.
Všichni vyučující se v rámci přípravy na výuku a rozvoje svých znalostí pravidelně účastní školení a vzdělávacích programů ve své odbornosti i akcí pro získání dovedností a zkušeností nezbytných pro moderní vyučovací proces. Všichni učitelé získali odbornosti pro obsluhu PC v rámci projektu SIPVZ, jehož cílem byla samozřejmá práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využití výpočetní techniky ve výuce žáků. V rámci projektu EU si učitelé připravili nové výukové materiály prezentované pomocí nové audiovizuální techniky.
Na škole pracuje 8 provozních pracovníků (školník, správce bazénu, uklízečky, vrátný).

ŽÁCI

Školu navštěvují žáci nejen ze Žabovřesk (cca 85 % z celkového počtu), ale i z ostatních městských částí a blízkého okolí Brna.

Pro školní rok 2013/2014 jsou  rozděleni do 18 tříd v 1. až 9. ročníku. Průměrný počet žáků ve třídě je 21,94 dětí. Ve školní družině je počítáno s cca 215 dětmi z 1. – 5. tříd v 7 odděleních dle věku.
Škola má dlouholeté zkušenosti s prací s integrovanými žáky, kteří se vzdělávají na základě individuálních vzdělávacích plánů tvořených ve spolupráci s PPP nebo SPC. Na škole pracují 2 asistenti pedagoga.

  Úspěšně pracuje Žákovský parlament, do kterého si své zástupce volí jednotlivé třídy počínaje 4. ročníkem (za každou třídu 2 žáci). Při spolupráci s vedením školy jsou hledány způsoby, které náměty či problémy řešit a jak je pojmenovat. Členové parlamentu chápou, že jsou prostředníky pro komunikaci mezi pedagogickým sborem, vedením školy a žáky. Uznávají, že pro funkčnost vzájemných vztahů je nutno nejen vznášet požadavky a náměty, ale také přenášet mezi spolužáky některá nepopulární rozhodnutí či opatření a přesvědčit je, že i tato je nutno respektovat pro zdárný chod školy a pozitivní vývoj mezilidských vztahů. Při vzájemných setkáních se přesvědčují, že některé věci nelze vidět pouze z vlastního pohledu, ale je třeba se „vžít“ do situace pedagogů, kteří mají za ně zodpovědnost. Vedení školy i učitelé se dobré nápady a podnětné myšlenky snaží dle možností korigovat a akceptovat a tím podnítit snahu dětí podílet se na úspěšném chodu školy - se školou opravdu žít.DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Během školního roku pravidelně organizujeme školní kola olympiád z českého jazyka, matematiky, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu. Dále pro naše žáky připravujeme recitační soutěž, účastníme se korespondenční fyzikální soutěže "fyz IQ", Matematického klokana, Pythagoriády, testování žáků SCIO.

Kromě naukových soutěží organizujeme nebo se účastníme těchto tělovýchovných aktivit:
- Žabovřeská olympiáda - sportovní klání v atletice, plavání a míčových hrách mezi žabovřeskými školami
- Den dětí - sportovně zábavní dopoledne s netradičními soutěžemi pro žáky všech ročníků
- "O vánočního kapříka" - plavecké závody pro žáky 1. stupně
- lanové centrum - sportovně dovednostní aktivity k posílení kolektivu
- Velikonoční laťka - soutěž ve skoku vysokém pro žáky 2. stupně
 

Pro budoucí prvňáčky a žáky 1. stupně je pořádán seznamovací Papučový karneval.

Pro všechny třídy se snažíme zorganizovat podle možností školy v přírodě (1. stupeň) a školní výlety (2. stupeň) zaměřené na aktivní pohyb - např. horská turistika, vodáctví a utváření vztahu člověka k přírodě.
Žáci 2. stupně jezdí každoročně na lyžařský výcvikový zájezd. Tradiční jsou v rámci jazykové výchovy výlety žáků do blízké Vídně a rozvíjí se pobytové zájezdy do rodin v Anglii. Pořádání těchto akcí je však, bohužel, často ovlivněno finančními možnostmi rodičů.

  


SPOLUPRÁCE S RODIČI

 Základní pravidla vzájemné spolupráce mezi školou a rodiči (resp. zákonnými zástupci) žáků jsou zakotvena ve Školním řádu (viz www.zsnsvor.cz – Výuka - Školní řád).
Od nich a od respektování skutečnosti nutnosti souladu vzájemného působení na žáka se odvíjí úspěšnost naší výchovně vzdělávací práce.
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovské knížky, na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách, případně po vzájemné dohodě při individuálním setkání s rodiči nebo telefonicky dle aktuální naléhavosti potřebného sdělení.

Pro zkvalitnění a větší operativnost řešení situací spolupracuje s vedením školy Kolegium rodičů, do něhož jsou z řad rodičů voleni třídní důvěrníci, kteří jsou kontaktními osobami při řešení problémů, nápadů apod. a tlumočí názory rodičů na práci školy jak třídním učitelům, tak případně vedení školy. Jsou také dobrými spolupracovníky při „prosazování“ potřeb školy směrem opačným.
Pro seznámení se s prostředím školy za provozu jsou pořádány pro rodiče Dny otevřených dveří, kdy mají možnost nahlédnout do školy a tříd během výuky.

Pro děti – čekatele na zápis do školy -  probíhá pravidelná „Hra na školu“, kdy mají budoucí prvňáčci hravou formou možnost si jednou týdně odpoledne vyzkoušet, co je vlastně od září ve škole čeká.

O zajímavostech ze školy jsou rodiče i veřejnost informování také na stránkách Žabovřeského zpravodaje v rubrice „Ze života žabovřeských škol.“
 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a § 168 zřídil zřizovatel (ÚMČ Brno – Žabovřesky) tříčlennou Školskou radu, ve které zastupuje školu zvolený pedagogický pracovník školy, svého voleného zástupce mají rodiče (zákonní zástupci) žáků a též ÚMČ.


SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Při spolupráci s  ÚMČ Brno – Žabovřesky se škola podílí se na chodu veřejného života v obci.


V rámci péče o žáky se vzdělávacími problémy úzce spolupracujeme s PPP Hybešova (Zachova), PPP na Čechyňské a SPC na ul. Voroněžské.

Při řešení případných problémů, které souvisejí se sociálně negativními jevy (šikana, alkohol, kouření, drogy…) a hlavně při prevenci jejich vzniku se osvědčuje pravidelná spolupráce s Poradenským centrem při PPP se sídlem na Sládkově ulici, Sdružením Podané ruce, případně OSPOD ÚMČ, Policií ČR a Městskou policií.

V rámci mimoškolních výukových programů je osvědčená spolupráce s SVČ Lužánky, CVČ Bystrouška, CVČ Kominíček, CVČ Jabloňka a Domem ekologické výchovy Lipka.
 

V kulturní oblasti spolupracujeme s Brněnskou filharmonií, Divadlem Polárka a místní pobočkou Knihovny J. Mahena.Ve školní budově působí pro zájemce z řad žáků o výuku zpěvu a hry na zobcovou flétnu Hudební škola Orchidea.

Sportovní činnost se rozvíjí především již tradiční spoluprací se Sportovní akademií mládeže – basketbalovou školou a Jihomoravským basketbalovým centrem Brno, které využívají v maximální míře školní tělocvičnu pro přípravu i soutěže mladých basketbalistů.Od přípravek po soutěžní družstva starších žáků se osvědčuje možnost zařazení hráčů obou subjektů do tříd a tím propojení školních povinností se zájmovou činností (prospěch, chování, uvolňování k utkání).
Zavedenou a populární je také spolupráce s Klubem plaveckých sportů při Kometě Brno (plavecké základní a zdokonalovací kurzy).

S Centrem Amavet a Centrem dopravního výzkumu Brno spolupracujeme v rámci dopravní výchovy.

V&´chova ke zdravému životnímu stylu se rozvíjí spoluprací se Společností pro výživu a  I.Dětskou interní klinikou FN Brno (výživové zvyklosti školních a předškolních dětí - přednáškové a dotazníkové akce) a Lékařskou fakultou MU Brno projektem Zdravé zuby.

Ekonomicky přínosnou je spolupráce s firmou Mantila Repro s.r.o. (reprografická a výpočetní technika – odborné poradenství, operativní servis).

Vztah k životnímu prostředí a jeho ochraně je v rámci environmentální výchovy rozvíjen zapojením žáků do projektu Recyklohraní – třídění odpadu, sběr baterií a drobného elektroodpadu. Samozřejmostí se stal jarní a podzimní sběr starého papíru, na kterém se společně s žáky podílejí i jejich rodiče.

Jako velmi atraktivní se pro žáky jeví projekt „Hasík“, který je v rámci protipožární prevence organizován pod patronací Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Z výchovného a etického hlediska je velmi přínosná spolupráce s Dětským domovem Dagmar – docházka dětí do naší školy a pořádání akcí ve prospěch DDD.


Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

Na naší základní škole máme množství žáků se zdravotním postižením, někteří jsou integrovaní. Většinou trpí vývojovými poruchami učení, ale mezi integrovanými bývá i postižení sluchové, zrakové, tělesné i poruchy chování. Poruchy učení odhalujeme většinou v prvním až druhém roce školní docházky. V rámci dělené hodiny českého jazyka probíhá na prvním stupni jednou týdně výuka s nápravou poruch učení, podporou deficitu potřebných funkcí (zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotorika, individuální nácvik čtení...).
Speciální pedagog nebo učitel proškolený v oblasti péče o žáky s poruchami učení úzce spolupracuje s třídním učitelem, pravidelně rozebírá problémy i možnosti jejich nápravy a způsoby školní a domácí práce s dítětem. Obtíže jsou někdy takového stupně, že vyžadují zařazení žáka do speciální třídy. Aby nedocházelo ke zbytečnému stresování dítěte např. dojížděním, změnou kolektivu, doporučuje PPP integraci dítěte ve stávající třídě. Pro takové žáky je vypracován na základě doporučení poradny a žádosti rodičů individuální studijní plán, který vychází z diagnózy, z možností a schopností dítěte. Ve vyučování tito žáci mohou využívat speciálních pomůcek, moderních metod práce, výpočetní techniky, je jim věnována dle možností školy a jejich potřeb zvláštní individuální péče. Učitelé zohledňují jejich obtíže i při klasifikaci, je možné je hodnotit raději slovně jak během školního roku, tak i na vysvědčení, aby nedocházelo ke zbytečnému stresování těchto žáků.
Žáci s poruchami chování se budou vzdělávat podle učebního plánu školy a budou-li integrováni, na základě doporučení PPP budou mít vypracovaný individuální studijní plán. Tito žáci nerespektují normy společenského chování, jsou hyperaktivní, impulsivní, nepřizpůsobiví, snadno unavitelní. Učitel jim musí stanovit přesná pravidla chování, způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Je hodně důležité klást důraz na správný model jednání, kritické myšlení, výchovu k práci a spolupráci ve třídě.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných.
Škola je vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků, žáci se účastní soutěží, olympiád a všech aktivit, o které projevují zájem. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni na základě komisionální zkoušky do vyššího ročníku. Práce ve vyučování má být připravena tak, aby se rozvíjely jejich dovednosti v oblasti jejich mimořádného nadání, bývají pověřeni náročnějšími samostatnými úkoly, vedením skupiny, pomáhají slabším spolužákům. Při zjišťování mimořádného nadání žáků spolupracuje škola s PPP a na základě odborného vyšetření a doporučení PPP realizuje individuální vzdělávací program.

Vzdělávání žáků – cizích státních příslušníků.
V současnosti přibývá žáků z okolních států i přistěhovalců, kteří se zapojují do školní docházky ve vyšších ročnících. Pro lepší integraci doporučujeme těmto žákům i jejich rodičům úzké kontakty se Střediskem integrace menšin. Učitelé berou ohled v prvních letech školní docházky na jazykovou bariéru a zohledňují jejich obtíže při zadávání úkolů, při samostatné práci i při klasifikaci.


 Poradenské služby ve škole

Poradenské služby ve škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, psycholog, třídní učitelé, učitelé výchov, metodik pro přípravu ŠVP ve spolupráci s vedením školy.
Naší snahou bude zřídit dle možností školy funkci speciálního pedagoga.
Poradenské služby se zaměřují na poradenství pro žáky a jejich rodiče v oblasti výchovy a vzdělávání (styly učení, školní neúspěšnost a její prevence), řešení a prevence sociálně patologických jevů, obtížné životní situace, kariérové poradenství, volba školy, integrace žáků, metodickou podporu učitelů, spolupráci s poradenskými zařízeními a dalšími odbornými institucemi. Výchovná poradkyně i metodik prevence realizují konzultační hodiny pro rodiče i žáky, úzce spolupracují s PPP, SPC,OSPOD, s policií, těsná spolupráce s rodiči je samozřejmá.

Kariérové poradenství poskytuje výchovný poradce žákům a jejich rodičům, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Spolupracuje s poradenskými zařízeními (testy profesní orientace), shromažďuje informační materiály o SŠ, o trhu práce a prezentuje je na školní nástěnce. Vede žáky k využití IT v rámci vyhledávání potřebných informací, organizuje návštěvu veletrhu středních škol, besedu žáků v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce, v rámci oblasti Člověk a svět práce organizuje besedy se zástupci středních škol a exkurze na vybrané školy a učiliště.

´´´