V naší škole probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu

"Rodina - škola - život".

Na naší škole se v současné době vyučuje angličtina již od první třídy a od sedmé třídy máme zavedenu výuku dalšího cizího jazyka (ruský jazyk, německý jazyk). V tělesné výchově plně využíváme možnosti, které nám umožňuje nově zrekonstruovaný školní bazén. V rámci tělesné výchovy mají děti jednu hodinu plavání týdně, kterou vyučují odborně vzdělaní učitelé-tělocvikáři.


Učební plán pro školní rok 2020/2021 
ŠVP "Rodina, škola, život"

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
Český jazyk 9 9 8 7 7 5 4 4 4  
Cizí jazyk (AJ) 2 2 3 3 3 3 3 3 3  
Další cizí jazyk (RJ, NJ)             2 2 2  
Matematika 4 4 5 5 5 4 5 5 4  
Prvouka 2 2 2              
Přírodověda       2 2          
Vlastivěda       2 2          
Informatika         1 1  1      
Chemie               2 2  
Fyzika           2 2 2 2  
Přírodopis           2 2 2 2  
Zeměpis           2 2 2 2  
Dějepis           2 2 2 2  
Výchova k občanství           1   0,5 0,5  
Estetická výchova                2   2   
Výchova ke zdraví           1 1 1    
Současný svět                 1  
Ekologická výchova                 0,5  
Základy první pomoci                 0,5  
Provoz domácnosti           1        
Volba povolání               0,5 0,5  
Digitální technologie                1    
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1      
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2      
Praktické činnosti 1 1 1 1 1          
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Volitelné předměty               2 2  
celkem 22 22 23 25 26 29 29 32 32  

 

 

Učební plán 2. stupně nabízí:

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

- žákům 7. a 8. tříd jsou každoročně nabízeny následující předměty a po provedeném průzkumu zájmu jsou vyučovány ty tři předměty, o které je největší zájem

(Grafika na PC, Přírodovědný seminář, Sportovní hry, Užité výtvarné činnosti, Věda a IT)

- žáci 9. tříd vybírají mezi předměty Studijní seminář (ČJ/M - příprava ke zkouškám na SŠ)

a  Grafika na PC
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

- pro žáky 6. - 9. tříd jsou připraveny předměty 

Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky,

které jsou určeny především pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky integrované, ale mohou jej navštěvovat i ostatní zájemci.

Po přihlášení se předmět stává povinným a změna je možná pouze v pololetí.