Školní poradenské pracoviště - ŠPP

  Print E-mail
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  Složení:
 

výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň

speciální pedagog

školní metodik prevence

školní psycholog

Poskytování poradenských služeb ve škole
   
  Základní zákonná norma - vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. (novela č. 116/2011 Sb., novela 103/2014)
  Poradenské služby se zajišťují na:

■ prevenci školní neúspěšnosti,

■ primární prevenci sociálně patologických jevů,

■ kariérové poradenství,

■ odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

■ péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

■ průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování,

■ metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologicky a sociálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

   
Podpůrná opatření
  jsou poskytována v 10 oblastech:
 

■ organizace výuky,

■ modifikace vyučovacích metod a forem,

■ intervence,

■ pomůcky,

■ úpravy obsahu vzdělávání,

■ hodnocení,

■ příprava na výuku,

■ podpora speciální a zdravotní,

■ práce s třídním kolektivem,

■ úprava prostředí.

   
Cíle primární prevence ŠPP:
 

■ prevence šikany - práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny, důsledné řešení odhalených případů šikany,

■ prevence SPJ - včasná diagnostika, individuální procvičování dílčích oslabení,

■ nepříjemná jednání s rodiči - úzká spolupráce, včasná informovanost, hledání řešení problemu, neautoritativní přístup školy,

■ prevence neprospěchu - včasné odhalení příčin, spolupráce školy, rodičů a žáka na řešení problému,

■ prevence nekázně - jasná pravidla, jejich důsledné dodržování vyučujícími.

Jednotlivé oblasti

 

■ zajištění péče o žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluze) a o žáky nadané,

■ prevence školní neúspěšnosti,

■ primární prevence rizikového chování,

■ řešení závadového chování žáků,

■ kariérové poradenství.