ŠKOLNÍ   PSYCHOLOG

 

PhDr. Vlaďka Kuchtová

 

konzultační hodiny: úterý 8.50 – 9.35, 10.45 – 11.30 (dále kdykoliv po předchozí telefonické domluvě)

 

Jak školní psycholog pracuje?

       Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Psycholog pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivými dětmi. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák odejít ze třídy pouze s vědomím třídního učitele. Školní psycholog je také k dispozici jednotlivým učitelům i rodičům.  Na začátku školního roku podepisují rodiče souhlas s činností školního psychologa.

     Školní psycholog je vázán mlčenlivosti. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Informace z rozhovorů a z různých šetření jsou důvěrné. Výjimku tvoří informace o trestné činnosti.

     Služby školního psychologa jsou bezplatné.

 

Co mohu se školním psychologem konzultovat?

     Návštěva psychologa není projevem slabosti, ale naopak důkazem toho, že se nebojím zhodnotit reálně svůj aktuální stav a chci problém řešit a pracovat na sobě. Psycholog je tu proto, aby pomohl situaci či problém řešit.

     Na školního psychologa se lze obrátit s otázkami studijními, rodinnými i osobními.

     Psycholog může být nápomocen při řešení např.:

-          u žáků – problémy s učením, zhoršování se, strach ze zkoušení, jak se učit, problémy s třídním kolektivem, s učitelem, vztahy se spolužáky, nepříjemné nebo bolestné situace či zkušenosti, osobní problémy, problémy v rodině, úzkosti apod.

-          u rodičů – výchovné obtíže a problémy, otázky vhodného vedení dítěte, kázeňské opatření, podpora nadání dítěte, osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání, rodinné problémy

-          u učitelů – výukové problémy žáků, strategie, možnost podpory při studiu, výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky, atmosféra ve třídě, řešení negativních jevů jako je např. záškoláctví, práce se syndromem vyhoření apod.