Vážení rodiče,

Distanční výuku nyní na naší škole řešíme pomocí Google Classroom. Žáci jsou přihlášeni v jednotlivých kurzech (vyučovaných předmětech), kde komunikují s učitelem, dostávají a odevzdávají zadané termínované úkoly. Přehled o aktivitě vašich dětí můžete získat tak, že znáte přihlašovací údaje vašeho nezletilého potomka, kterého jste zákonný zástupce a potom společně do kurzů pravidelně nahlížíte a kontrolujete plnění jeho povinností. Složka "Práce v kurzu" je potom virtuální obdobou deníčku se zadanými úkoly.

Pokud chcete svým žákům ponechat větší svobodu a do jejich prostředí nevstupujete, existuje v Google Classroom možnost na mailovou adresu zákonného zástupce automaticky odesílat souhrny aktivity v jednotlivých kurzech v periodicitě, kterou si zvolíte (ihned, každé 3 dny každý týden). 

Vážíme si vašeho soukromí a času a proto nebudeme tyto přehledy automaticky zasílat všem. Kdo má zájem o zaslání pozvánky k připojení se do této aktivity, nechť třídní(mu) učitelce(učitelovi) emailem dá na vědomí, na který email si přeje tyto souhrny dostávat a následně obdrží pozvánku k zapojení se do této služby a vybere si periodicitu, která mu bude nejlépe vyhovovat.

Pro ty z vás, kteří stále ještě mají problémy s připojením a prací v učebně, je na youtube přehledný a podrobný návod: https://www.youtube.com/watch?v=P89WLGh41NM

 

Zájemci si mohou stáhnout a vytisknout žádost odsud nebo si ji vyzvednout na škole. Rodiče nastávajících prvňáčkú, kteří již jsou rozhodnuti, že jejich dítě nastoupí na naší škole, mohou žádost, peníze a fotografii doručit již během června, aby průkazy mohly být v září připravené.

 

 

 

sil_br

Interní informace ZŠ a MŠ Brno, náměstí Svornosti 7 pro zákonné zástupce

 

Přihlášky na umělecké obory a obory s talentovou zkouškou na SŠ se odevzdávají do 30.11.2019 na příslušné střední škole

Talentové zkoušky se konají v lednu 2020

 

Změny z. 561/2004 Sb. školský zákon z. 82/2015 Sb.

Nová vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností od 31.10.2016

Ruší se stávající vyhl. 671/2004 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Přihlášky odevzdává uchazeč na střední školu do 1. března 2020

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou - konání povinné jednotné zkoušky z češtiny a matematiky

Přípravu, zadání testů a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Škola zadá do systému uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku do deseti dnů, tj. do 11. 3. 2020

 

Povinná jednotná přijímací zkouška u  oborů s maturitní zkouškou

- Písemné testy z předmětů Český jazyk a literatura - délka trvání 60 minut a Matematika - délka trvání 70 minut v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání

- Použití pouze povolených pomůcek stanovených Centrem - informaci o povolených pomůckách obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce

 

První kolo přijímacích zkoušek se koná pro 4leté obory 14. dubna a 15. dubna 2020, pro 6leté a 8leté obory 16.  a 17. dubna 2020, u oborů s talentovou zkouškou v lednu podle rozhodnutí ředitele SŠ. 

 

 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Jednotné testy vyhodnotí Centrum centrálně a zašle zpět střední škole

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60%

Ředitel SŠ může, ale nemusí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

Ředitel může stanovit i konání školní přijímací zkoušky

 

Podání přihlášek na dvě školy, resp. dva obory s MZ

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a započte se mu LEPŠÍ VÝSLEDEK

 

Uchazeč se SVP a cizinec

Ředitel rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které doloží k přihlášce, upraví dokumentaci jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem.

 

Další kola přijímacího řízení u oborů s MZ

V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotná přijímací zkouška u oborů zakončených maturitní zkouškou NEKONÁ

Ředitel může v rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali

 

- Ředitel vyhlásí kritéria do 31. ledna 2020

- Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují - u přijetí zveřejnění = doručení, u nepřijetí - zašle škola do vlastních rukou s poučením o odvolání, které je nutno podat do tří pracovních dnů

- Přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

Zápisové lístky budou vydány zákonným zástupcům v týdnu od 24. února do 28. února 2020 v kanceláři školy denně od 7:30 do 15:00.

 

- U oborů zakončených výučním listem se přijímací zkouška nekoná, přijetí žáků bude zveřejněno od 22. 4. 2020 do 30. 4. 2020

 

 

IZO naší školy 08199876