Orientační seznam pomůcek a potřeb do vyučování pro školní rok 2021/2022

Pro všechny děti platí, že budou mít do vyučování vždy obalené učebnice, sešity a pracovní sešity, žákovskou knížku popř. deníček.

Dále pouzdro se základní nutnou výbavou: pero – propisovačka (i náhradní), tužky č.: 1, 2, 3, guma, kružítko (od 3. třídy), pastelky, malé pravítko.

Třídní učitel aktuálně upřesní požadavky na třídní schůzce v září.

1. ročník

škola dětem poskytne:

- učebnice, pracovní sešity, písanky

- do angličtiny škola zajistí hromadně i pracovní sešity, platí ale rodiče

- pastelky a voskovky (6 barev)

- vodové barvy

- štětec kulatý č. 6, 10

- lepidlo v tyčince

- plastelína

- složka barevných papírů

- nůžky, ořezávátko, guma

- stírací tabulka na psaní a procvičování

- sešit č.624 - deníček

Žáci obdrží také uvítací balíčky s různými potřebami od sponzorských firem, ale jejich obsah předem neznáme a ani jej nemůžeme ovlivnit.

rodiče pořídí:

- velké desky (formát A4), desky na písmena a číslice

- pouzdro

- do Vv/Pč – temperové barvy, další štětce (kulaté i ploché), tuš, hadřík, kelímek na vodu, igelit na lavici, pracovní převlečení

- do Tv/Pl – cvičky, trenky, tričko, teplákovou soupravu a tenisky na cvičení venku, plavky, čepici, mýdlo, ručník, hřeben

- do angličtiny sešit A 440

Zbývající pomůcky a další informace k výuce budou rodičům podány na třídní schůzce 1. září 2021 již konkrétní třídní učitelkou.

Číst dál: Pomůcky do výuky

1.C posílá pozdrav ze ZOO. 

 

 

sil_br

Interní informace ZŠ a MŠ Brno, náměstí Svornosti 7 pro zákonné zástupce

 

Přihlášky na umělecké obory a obory s talentovou zkouškou na SŠ se odevzdávají do 30.11.2020 na příslušné střední škole

Talentové zkoušky se konají v lednu 2021

 

Změny z. 561/2004 Sb. školský zákon z. 82/2015 Sb.

Nová vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností od 31.10.2016

Ruší se stávající vyhl. 671/2004 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Přihlášky odevzdává uchazeč na střední školu do 1. března 2021

(Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou - konání povinné jednotné zkoušky z češtiny a matematiky

Přípravu, zadání testů a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Škola zadá do systému uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku do deseti dnů, tj. do 11. 3. 2021

 

Povinná jednotná přijímací zkouška u  oborů s maturitní zkouškou

- Písemné testy z předmětů Český jazyk a literatura - délka trvání 60 minut a Matematika - délka trvání 70 minut v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání

- Použití pouze povolených pomůcek stanovených Centrem - informaci o povolených pomůckách obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce

 

První kolo přijímacích zkoušek se koná pro 4leté obory 12. dubna a 13. dubna 2021, pro 6leté a 8leté obory 14.  a 15. dubna 2021, u oborů s talentovou zkouškou v lednu podle rozhodnutí ředitele SŠ. 

 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Jednotné testy vyhodnotí Centrum centrálně a zašle zpět střední škole

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60%

Ředitel SŠ může, ale nemusí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

Ředitel může stanovit i konání školní přijímací zkoušky)

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

- možnost podání přihlášek zůstává na dvě střední školy, resp. dva obory s maturitní zkouškou

- ředitel střední školy bude mít možnost rozhodnout po 8. březnu 2021 podle počtu podaných přihlášek, jestli uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku CERMAT, nebo školní přijímací zkoušku, nebo rozhodne o přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky

- střední školy mohou rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna

- ředitel SŠ vyhlásí kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2021

- termíny přijímacího řízení pro čtyřleté studijní obory jsou od 12.4. - 28.4.2021 (pokud budou vypsány)

- pro uchazeče na víceletá gymnázia (5. a 7. třídy) se bude konat buď  jednotná přijímací zkouška CERMAT nebo školní přijímací zouška (v závislosti na rozhodnutí ředitele SŠ) v termínu 14. a 15.4.2021 

 

 

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a započte se mu LEPŠÍ VÝSLEDEK

 

Uchazeč se SVP a cizinec

Ředitel rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které doloží k přihlášce, upraví dokumentaci jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem.

 

Další kola přijímacího řízení u oborů s MZ

podle aktuální situace

V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotná přijímací zkouška u oborů zakončených maturitní zkouškou NEKONÁ

Ředitel může v rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali

 

- výsledky přijímacího řízení se zveřejňují - u přijetí zveřejnění = doručení, u nepřijetí - zašle škola do vlastních rukou s poučením o odvolání, které je nutno podat do tří pracovních dnů

- přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

- zápisové lístky budou vydány zákonným zástupcům podle pokynů a v termínu, které vydalo MŠMT

- na naší škole budou vydávány do 15.3.2021 podle pokynů, které budou včas zveřejněny

 

- u oborů zakončených výučním listem se přijímací zkouška nekoná, přijetí žáků bude zveřejněno od 22. 4. 2021 do 30. 4. 2021
 
Všechny pokyny a termíny se mohou měnit na základě vývoje epidemiologické situace v ČR. O změnách budeme informovat.
 
Aktuální pokyny v opatření MŠMT zde
 
 
 

 

 

IZO naší školy 08199876