Orientační seznam pomůcek a potřeb do vyučování pro školní rok 2019/2020

Pro všechny děti platí, že budou mít do vyučování vždy obalené učebnice, sešity a pracovní sešity, žákovskou knížku popř. deníček.

Dále pouzdro se základní nutnou výbavou: pero – propisovačka (i náhradní), tužky č.: 1, 2, 3, guma, kružítko (od 3. třídy), pastelky, malé pravítko.

Třídní učitel aktuálně upřesní požadavky na třídní schůzce v září.

1. ročník

škola dětem poskytne:

- učebnice, pracovní sešity, písanky

- do angličtiny škola zajistí hromadně i pracovní sešity, platí ale rodiče

- pastelky a voskovky (12 barev)

- vodové barvy

- štětec kulatý č. 8

- lepidlo v tyčince

- plastelína

- složka barevných papírů

- nůžky

- stírací tabulka na psaní a procvičování

Žáci obdrží také uvítací balíčky s různými potřebami od sponzorských firem, ale jejich obsah předem neznáme a ani jej nemůžeme ovlivnit.

rodiče pořídí:

- velké desky (formát A4)

- sešity budou děti potřebovat později, upřesní třídní učitelky

- pouzdro

- tužky č. 2

-desky na písmena a číslice

- do Vv/Pč – temperové barvy, další štětce (kulaté i ploché), tuš, hadřík, kelímek na vodu, igelit na lavici, pracovní převlečení

- do Tv/Pl – cvičky, trenky, tričko, teplákovou soupravu a tenisky na cvičení venku, plavky, čepici, mýdlo, ručník, hřeben

- do angličtiny sešit A 440

Zbývající pomůcky a další informace k výuce budou rodičům podány na třídní schůzce 2. září 2019 již konkrétní třídní učitelkou.

Číst dál: Pomůcky do výuky

Zájemci si mohou stáhnout a vytisknout žádost odsud nebo si ji vyzvednout na škole. Rodiče nastávajících prvňáčkú, kteří již jsou rozhodnuti, že jejich dítě nastoupí na naší škole, mohou žádost, peníze a fotografii doručit již během června, aby průkazy mohly být v září připravené.

Kdo chce průkaz používat již o prázdninách, je třeba přihlášku dodat do školy nejpozději do 27. května 2019.

 

 

sil_br

Interní informace ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 pro zákonné zástupce

 

Přihlášky na umělecké obory a obory s talentovou zkouškou na SŠ se odevzdávají do 30.11.2018 na příslušné střední škole.

Talentové zkoušky se konají v lednu 2019.

 

Změny z. 561/2004 Sb. školský zákon z. 82/2015 Sb.

Nová vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností od 31.10.2016

Ruší se stávající vyhl. 671/2004 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Přihlášky odevzdává uchazeč na střední školu do 1. března 2019

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou - konání povinné jednotné zkoušky

Přípravu, zadání testů a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Škola zadá do systému uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku do deseti dnů, tj. do 11. 3. 2019

 

Povinná jednotná přijímací zkouška u  oborů s maturitní zkouškou

- Písemné testy z předmětů Český jazyk a literatura - délka trvání 60 minut a Matematika - délka trvání 70 minut v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání

- Použití pouze povolených pomůcek stanovených Centrem - informaci o povolených pomůckách obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce

 

První kolo přijímacích zkoušek se koná od 12. dubna do 22. dubna 2019, u oborů s talentovou zkouškou od 2. ledna do 15. ledna 2019, u gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. ledna 2019. 

 

 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Jednotné testy vyhodnotí Centrum centrálně a zašle zpět škole

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60%

Ředitel SŠ může, ale nemusí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

Ředitel může stanovit konání i školní přijímací zkoušky

 

Podání přihlášky na dvě školy, resp. dva obory s MZ

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a započte se mu LEPŠÍ VÝSLEDEK

 

Uchazeč se SVP a cizinec

Ředitel rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které doloží k přihlášce, upraví dokumentaci jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem

Cizinci na žádost nemusí konat test z ČJ a literatury, zohlední se hodnocení

 

Další kola přijímacího řízení u oborů s MZ

V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotná přijímací zkouška u oborů zakončených maturitní zkouškou NEKONÁ

Ředitel může v rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali

 

- Ředitel vyhlásí kritéria do 31. ledna 2019

- Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují - u přijetí zveřejnění = doručení, u nepřijetí - zašle škola do vlastních rukou s poučením o odvolání

- Přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů

Zápisové lístky budou vydány zákonným zástupcům v týdnu od 18. února do 22. února 2019 v kanceláři školy denně od 7:30 do 15:00.

 

- U oborů zakončených výučním listem se přijímací zkouška nekoná, přijetí žáků bude zveřejněno dne 24. 4. 2019

 

 

IZO naší školy 062156837

ŠKOLNÍ   PSYCHOLOG

 

PhDr. Vlaďka Kuchtová

 

konzultační hodiny: úterý 8.50 – 9.35, 10.45 – 11.30 (dále kdykoliv po předchozí telefonické domluvě)

 

Jak školní psycholog pracuje?

       Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Psycholog pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivými dětmi. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák odejít ze třídy pouze s vědomím třídního učitele. Školní psycholog je také k dispozici jednotlivým učitelům i rodičům.  Na začátku školního roku podepisují rodiče souhlas s činností školního psychologa.

     Školní psycholog je vázán mlčenlivosti. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Informace z rozhovorů a z různých šetření jsou důvěrné. Výjimku tvoří informace o trestné činnosti.

     Služby školního psychologa jsou bezplatné.

 

Co mohu se školním psychologem konzultovat?

     Návštěva psychologa není projevem slabosti, ale naopak důkazem toho, že se nebojím zhodnotit reálně svůj aktuální stav a chci problém řešit a pracovat na sobě. Psycholog je tu proto, aby pomohl situaci či problém řešit.

     Na školního psychologa se lze obrátit s otázkami studijními, rodinnými i osobními.

     Psycholog může být nápomocen při řešení např.:

-          u žáků – problémy s učením, zhoršování se, strach ze zkoušení, jak se učit, problémy s třídním kolektivem, s učitelem, vztahy se spolužáky, nepříjemné nebo bolestné situace či zkušenosti, osobní problémy, problémy v rodině, úzkosti apod.

-          u rodičů – výchovné obtíže a problémy, otázky vhodného vedení dítěte, kázeňské opatření, podpora nadání dítěte, osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání, rodinné problémy

-          u učitelů – výukové problémy žáků, strategie, možnost podpory při studiu, výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky, atmosféra ve třídě, řešení negativních jevů jako je např. záškoláctví, práce se syndromem vyhoření apod.