Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva
a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
vydává toto opatření k organizaci
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy,
ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona,
tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy,
a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona
a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
 
 
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 
Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
(datová schránka, email s elektronickým podpisem),
případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
 
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce
stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem,
tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
 
Pro další informace k průběhu zápisu na naši školu
bude nutné průběžně sledovat tyto webové stránky.
 
Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k po-vinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021
Praha, 18. 3. 2020
Č. j.: MSMT-12639/2020-1
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Minis-terstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemoc-nění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
 
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:
Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.
Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publi-kovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ.
 
A. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy)
 
B. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádových
dětí
 
C. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespádových
dětí
 
D. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví
 
E. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
 
Ad A
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
 
Ad B
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, by podle školského
zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Situaci dětí, které škola nemůže přijmout,
musí řešit zřizovatel. Více viz Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce
ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.
 
Ad C
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme
případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční
komunikaci.
Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně
přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování,
které je provedeno transparentně.
 
Ad D
Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučujeme aktualizovat
kritéria přijetí. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
Doporučujeme v případě nutnosti, případně s asistencí rodičů, využít v současnosti běžné
ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 
Ad E
Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně
dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je ne-zbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákon-ného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 datum narození,
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávně-nou, je zároveň podstatné zjišťovat:
 jméno a příjmení tohoto zástupce,
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálko-vým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto pří-padech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.