Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

pátek 12. dubna 2019 od 14:00 do 18:00

sobotu 13. dubna 2019 od 9:00 do 12:00

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘED ZÁPISEM:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz  musí rodiče vyplnit žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout a donést s sebou na termín zápisu.

POZOR!!! Na přihlášce k přijetí ke vzdělávání na základní škole, kterou si přinesete vytištěnou, je třeba uvést oba zákonné zástupce a zaškrtnout, který zákonný zástupce bude dítě ve věci zápisu zastupovat. Takto vyplněná přihláška pak musí být podepsána oběma zákonnými zástupci !!!! V případě, že přihláška nebude podepsána oběma zákonnými zástupci, nemůžeme dítě přijmout ke vzdělávání do doby, než ten ze zákonných zástupců, který přijde k zápisu doloží pověření či zmocnění od druhého zákonného zástupce, případně jejich společné prohlášení, podepsané oběma, že se dohodli, kdo z nich bude dítě v této věci zastupovat.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

  • Rodný list dítěte
  • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • Vytištěnou žádost k přijímacímu řízení 
  • Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu.

  • Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  •  tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA 2019)
  • O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2019/2020:

  1. Přednostně budou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy

Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo nám., Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická, Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kovařovicova, Kozákova, Královopolská, Kroftova,  Kvapilova,  Lipská,  Luční,  Makovského nám.,  Maničky, Mozolky, nám. Svornosti, Navrátilova, Nohavicova, Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat, Puškinova, Rosického nám., Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá,  Šmejkalova, Štursova (lichá po 35, sudá po 20), Topolky, Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zemkova, Zeyerova.

2. Vzhledem k volné kapacitě školy je možné přijímat i žáky z jiných spádových obvodů

3. Neformální část zápisu (pohovor s předškolákem)  NENÍ hodnotícím kritériem pro přijetí/nepřijetí do běžných tříd