Vánoční fotografování proběhne pro zájemce v úterý 1.12.2020 v tělocvičně školy.
Družinové děti od 13 hodin, nedružinoví ve 14 hodin (sami nebo v doprovodu rodičů),
zájemci z 2. stupně od 15 hodin.
Motiv pro fotografování si každý zájemce vybere z přiložených vzorků.
 
 
  
 
 
 
 
 
 • Od pondělí 30. listopadu se ruší distanční výuka u všech žáků základních škol.
 • Pro všechny žáky 1. stupně a žáky 9. tříd začíná prezenční výuka dle upraveného rozvrhu hodin,
 • který jim předají třídní učitelé. Každá třída bude sledovat aktuální změny.
 • Ostatní ročníky se budou vzdělávat rotační formou.
 • Od 30/11 jsou třídy 6.A,B,C, 7.B prezenčně, ve škole, třídy 7.A, 8.A,B,C doma, online.
 • V dalším týdnu třídy 7.A, 8.A,B,C prezenčně, ve škole, třídy 6.A,B,C, 7.B doma online, atd.
 • Distanční výuka (online) bude probíhat dle zvláštního rozvrhu hodin, který bude zveřejněn,
 • prezenční výuka dle upraveného rozvrhu hodin.
 • Hudební výchova se bude vyučovat pouze teoreticky, bez zpěvu.
 • Plavání se nevyučuje, většinou tyto hodiny odpadají, tělesná výchova zčásti odpadá (zejména v okrajových hodinách),
 • jinak bude bez fyzického cvičení, budeme zařazovat vycházky do okolí školy.
 •  
 • Příchod žáků 1.stupně do budovy bude rozdělen takto:
 • Hlavní vchod:                                   Vchod z atria­:      
 • 1.A            7,30                               3.A         7,30
 • 1.B            7,40                               3.B         7,40
 • 1.C            7,50                               4.A         7,30
 • 2.A            7,30                               4.B         7,50
 • 2.B            7,40                               5.B         7,50
 • 5.A            7,50                               5.C         7,40
 • Žáci 2. stupně vstupují do budovy školy pouze vchodem z atria 7,40 hodin.
 •  
 • Provoz školní družiny – ranní družina od 6,30 do 7,30 hodin, v kmenových třídách,
 • vstup do budovy hlavním vchodem.
 • Po skončení vyučování si každou třídu převezme paní vychovatelka,
 • odpolední provoz je zajištěn do 16,00 hodin, 1. a 2. třídy v prostorách školní družiny, včetně vyzvedávání dětí,
 • 3. a 4. třídy opět v kmenových třídách, vyzvedávání dětí hlavním vchodem, přes vrátnici.
 • Žáci při prvním vstupu do školy odevzdají prohlášení rodičů o zdravotním stavu.
 • Formulář možno stáhnout na webových stránkách školy (nabídka vlevo – Rodiče – Formuláře – Čestné prohlášení),
 • případně vyzvednout na vrátnici školy (denně od 8 do 14 hodin).
 •  
 • Žáci budou po celou dobu pobytu ve škole dodržovat zpřísněná hygienická pravidla,ve třídách i ve všech společných prostorách se budou pohybovat s rouškou.
 • POZOR- změna ve vydávání obědů ve školní jídelně!
 • Žáci, kteří budou zrovna v distanční formě výuky,
 • si oběd (zatavený v boxu) vyzvednou prostřednictvím okénka,
 • v době od 12,30 do 13,00 hodin.
 • Pokud žáci doposud stravu neodebírali, je nutno se ke stravování znovu přihlásit!!!
 • Školní jídelna - tel. 541 212 868, email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na strava.cz.
I v době distanční výuky, kdy žáci i učitelé měli plné ruce práce, se někteří žáci s nadšením pustili do soutěžení.
Do školy přišla zadání dvou soutěží zároveň, takže celý jeden týden byl soutěžemi doslova nabitý.
Nebylo vůbec jednoduché vymyslet plán, jak zorganizovat soutěže online.
Nejdřív jsme dostali zadání PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA.
Tato soutěž je jen pro 8. a 9. třídy, obsahuje otázky z přírodních věd (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, . . .).
Hned další den přišlo zadání MATEMATICKÉHO KLOKANA.
Ten je u žáků méně oblíbený, ale i tak se našlo dost zájemců.
Je vidět, že děti chtějí nejen být vzdělávány, ale občas si chtějí poměřit síly se svými vrstevníky.
Z výsledkových listin vidíme, že máme i v naší škole šikovné děti.
Za kabinet přírodních věd Mgr. Taťjana Frodlová
 
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
1. Karel Zapletal, 8.A, 99 bodů
2. Klára Kotzianová, 9.B, 92 bodů
3. Vojtěch Vičar, 9.B, 87 bodů
 
MATEMATICKÝ KLOKAN - kategorie 6. a 7. tříd
1. Viktorie Hozová, 7.B, 67 bodů
2. Agáta Božková, 7.B, 57 bodů
3. Kamila Navrátilová, 7.B, 44 bodů  
 
 
MATEMATICKÝ KLOKAN - kategorie 8. a 9. tříd   
1. Martin Hladík, 8.B, 72 bodů
2. Lucie Behringerová, 9.A, 65 bodů
3. Lukáš Křivánek, 8.B, 57 bodů
 
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!
Sbírka krmiva pro psy a kočky probíhá v období 23.11. - 11.12.2020 ve školní družině.
Připravené balíčky pomoci pro psy a kočky mohou děti ze všech ročníků odevzdávat  vychovatelkám 
od pondělí do pátku,od 12:00 - 16:00 v prostorách školní družiny.
 
 • Informace zaslaná Oddělením pedagogicko organizačním, odboru školství, mládeže a tělovýchovy MmB
 • Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele,
 • např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance,
 • kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.
 • Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.
 • Bližší informace naleznete na webové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne.
 • Nárok na ošetřovné
 • Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o
  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření
 • osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.
 • Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).
 • Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
 • Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce,
 • že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
 • Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.
Ve středu 14. října 2020 od 17,00 hodin pořádáme u nás ve škole
"kurz" pro rodiče, kteří mají problém s používáním těchto nástrojů.
Vstup do budovy hlavním vchodem z náměstí, počítačová učebna.
V hlavní nabídce vlevo, v oddíle "Žáci", jsou zveřejněny seznamy pomůcek pro žáky
v jednotlivých ročnících a předmětech pro školní rok 2019/2020.
 • Po prvním kole přijímacích zkoušek se všichni žáci dostali na ty školy, které si zvolili.
 • z  5. tříd na osmiletá gymnázia                          2 žáci
 • ze 7. tříd na šestiletá gymnázia                          5 žáků
 • z 9. třídy na čtyřletá gymnázia                           5 žáků
 •        na střední odborné školy s maturitou        14 žáků                    
 •        na střední odborná učiliště                          5 žáků
Ve školním roce 2017/2018 se našim žákům podařilo přejít na střední školy následovně:
 
- z 5. třídy   - 1 žák    - gymnázium
- ze 7. třídy - 5 žáků  - gymnázium
- z 8. třídy   - 1 žák    - SOU
- z 9. třídy   - 9 žáků  - gymnázium, 25 žáků SOŠ, 8 žáků SOU

 • V poslední době je jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti školství začleňování všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v návaznosti na schválenou novelu školského zákona
 • a prioritní úkoly v roce 2015 systematicky a intenzivně zavádí inkluzivní vzdělávání.
 • Úkoly, které vyplynou z Akčního plánu inkluzívního vzdělávání, kladou velké nároky na jednotlivé školy.
 • Je nezbytně nutné, aby vznikající školní poradenská pracoviště zajišťovala péči nejen o žáky s poruchami učení a chování,
 • o žáky tělesně postižené, ale také o žáky sociálně znevýhodněné a všechny další žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zapomínat přitom nesmíme také na žáky nadané. Metodickou podporu budou potřebovat  pedagogové,
 • kteří ponesou na svých bedrech největší břímě inkluze.
 • Potřeba zřízení školního poradenského pracoviště na naší škole vyplynula mimo jiné z analýzy,
 • která byla provedena ve školním roce 2014/2015.
 • Z dotazníků, které vyplňovali žáci, jejich rodiče i učitelé, je zřejmé,
 • že je třeba poradenské služby ve škole zefektivňovat a rozšiřovat.
 • Proto jsme na naší škole od 1. 2. 2016 zřídili Školní poradenské pracoviště,
 • jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
 • Složení školního popradenského pracoviště:
 • Vedoucí ŠPP:
 • výchovná poradkyně pro 5. – 9. ročník - PaedDr. Valerie Slámová 
 • Členové ŠPP:
 • výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník - Mgr. Kristina Steinhauserová,
 • školní metodička prevence - Mgr. Silvie Gőghová,
 • školní psycholožka - PhDr. Vlaďka Kuchtová,
 • školní speciální pedagožka - Mgr. Helena Hanusová.
Upozorňujeme rodiče, že k telefonickému odhlašování obědů
slouží výhradně telefonní číslo 541 212 868 - stravenkářka.
Š K O L N Í  JÍ D E L N A
 
telefon: 541212868
úřední hodiny v kanceláři školní jídelny v srpnu na školní rok 2015/2016
24. 8. 2015 (pondělí)      8,00 - 12,00 hod.
25. 8. 2015 (úterý)          8,00 - 12,00 hod.
26. 8. 2015 (středa)       10,00 - 17,00 hod.
27. 8. 2015 (čtvrtek)       8,00 - 14,00 hod.
28. 8. 2015 (pátek)         8,00 - 14,00 hod.
31. 8. 2015 (pondělí)      8,00 - 14,00 hod.
 
přes školní budovu nelze projít!
 
Strávníci platící složenkou nezapomeňte si ji na září 2015 vyzvednou v úředních hodinách Školní jídelny nám. Svornosti 7.
Na titulní stránce v nabídce vlevo - Žáci - Seznam pomůcek -
jsou uveřejněny aktuální seznamy pomůcek do jednotlivých ročníků či předmětů
pro příští školní rok.
Bližší informace poskytnou třídní učitelé také na třídní schůzce v září 2015.
V rámci zajištění bezpečnosti žáků budou od pondělí 11. května 2015 platit nová pravidla pro vyzvedávání dětí po dopoledním vyučování.
Brána od MŠ bude otevřena až ve 12,00 hodin.
 
Žáci, kterým končí výuka po 4. vyučovací hodině a odcházejí domů před dvanáctou hodinou, budou odcházet hlavním vchodem, kde si je rodiče také mohou vyzvednout.
 
Po dvanácté hodině platí pravidla jako doposud.
Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme na nový email na naši školu:

  

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015133 s názvem Škola v rytmu informačních technologií, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí  1.399.583 Kč.


Projekty, do kterých byla škola zapojena:

 

Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 - Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: 67 základních škol na území města Brna

doba realizace: 1.6.2014 - 30.6. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.3.00/51.0008 - S ICT ve výuce to umíme

Základní informace o projektu

realizátor: Regionální poradenská agentura, s.r.o.

partneři projektu: 30 základních škol

doba realizace: 1.9.2014 - 30.7. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.1539 - Angličtina na Svornosti

Základní informace o projektu

realizátor: ZŠ Brno, nám. Svornosti 7

doba realizace: 1.7.2014 - 31.12. 2015Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 - Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: základní školy na území města Brna

doba realizace: 1.9.2017 - 

 

 


Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k přetrvávajícím potížím, které vznikaly během září a října při polední přestávce,
měníme rozvrh zvonění takto:
 
  0. hodina   07,00 - 07,45 hod.
 
  1. hodina   08,00 - 08,45 hod.
  2. hodina   08,50 - 09,35 hod.
  3. hodina   09,55 - 10,40 hod.
  4. hodina   10,45 - 11,30 hod.
 
  5. hodina   12,00 - 12,45 hod.
  6. hodina   12,50 - 13,35 hod.
  7. hodina   13,40 - 14,25 hod.
  8. hodina   14,30 - 15,15 hod.
  9. hodina   15,20 - 16,05 hod.
10. hodina   16,10 - 16,55 hod.   
 
Všechny přestávky jsou tedy pětiminutové,
svačinová přestávka zůstává dvacetiminutová,
obědová přestávka je prodloužena na třicet minut. 
 
Druhá změna se týká způsobu omlouvání absencí žáků, kdy je zákonný zástupce povinen oznámit do tří dnů důvod žákovy nepřítomnosti.
 
Další úprava se týká klasifikačního řádu - vymezení pojmů 
UVOLNĚN
NEHODNOCEN.
 
Všechny změny byly projednány a schváleny pedagogickou radou, která se konala 30.10.2014 a tím vstupují v platnost.
Plné znění nového Školního řádu bude na webových stránkách uveřejněno v pondělí 3.11.2014. 
POZOR – od 1. září 2014 vstupuje v platnost nový rozpis zvonění
 
dopolední vyučování                                odpolední vyučování
1. hodina     8,00 –   8,45                         7. hodina   13,45 – 14,30
2. hodina     8,55 –   9,40                         8. hodina   14,35 – 15,20
3. hodina   10,00 – 10,45                         9. hodina   15,25 – 16,10
4. hodina   10,55 – 11,40                        10. hodina   16,15 – 17,00
5. hodina   12,00 – 12,45
6. hodina   12,55 – 13,40
 
Školní budova je otevřena boční branou do atria denně od 6,30 do 7,20 hodin pro děti, které docházejí do školní družiny, poté se zamyká.
7,40 hodin se otevírá pro ostatní děti.
V 7,55 se budova uzamyká a je nutno použít hlavního vchodu.

Vzhledem k blížícímu se termínu zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2014/2015
uveřejňujeme nový spádový obvod naší školy, který vstoupil v platnost 1.1.2014:
 • Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo nám., Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická, Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kovařovicova, Kozákova, Královopolská, Kroftova, Kvapilova, Lipská, Luční, Makovského nám., Maničky, Mozolky, nám. Svornosti, Navrátilova, Nohavicova, Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat, Puškinova, Rosického nám., Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejkalova, Štursova (lichá po 35, sudá po 20), Topolky, Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zemkova, Zeyerova.
Pokud jste si naši školu pro vaše dítě vybrali a bydlištěm nepatříte do našeho spádového obvodu, neděste se, vzhledem k volné kapacitě školy přijímáme i děti mimo toto vymezení.

Omlouváme se... Na stránce se pracuje...