V hlavní nabídce vlevo, v oddíle "Žáci", jsou zveřejněny seznamy pomůcek pro žáky
v jednotlivých ročnících a předmětech pro školní rok 2019/2020.
 • Ve středu 5. 6. proběhlo v Brně na Lesné Celostátní finále škol v orientačním běhu,
 • do kterého se probojovali i žáci naší školy.
 • S obtížnou tratí v Čertově rokli a velkou konkurencí většinou profesionálních orienťáků
 • bojovali statečně a často se umístili zhruba v polovině startovního pole.
 • Celkově naše škola obsadila 17. místo
 • Všem našim orienťákům děkuji za vzornou reprezentaci školy
 • a do budoucna přeji hodně pěkných zážitků s orientačním během.
 • Mgr. Andrea Firešová
Všechny rodiče budoucích prvňáčků zveme
ve středu 5. června 2019 od 17,00 hodin do jídelny školy,
kde se uskuteční první "třídní schůzka". 
V úterý 4. června 2019 se konají poslední třídní schůzky v letošním školním roce.
 
Kolegium rodičů - třídní důvěrníci - se sejdou s vedením školy v 16,00 hodin v jídelně školy.
 • Po prvním kole přijímacích zkoušek se všichni žáci dostali na ty školy, které si zvolili.
 • z  5. tříd na osmiletá gymnázia                          2 žáci
 • ze 7. tříd na šestiletá gymnázia                          5 žáků
 • z 9. třídy na čtyřletá gymnázia                           5 žáků
 •        na střední odborné školy s maturitou        14 žáků                    
 •        na střední odborná učiliště                          5 žáků
 • Ve dnech 22. – 24. 5. se naši šesťáci zúčastnili terénní výuky zeměpisu a přírodopisu v Jedovnicích.
 • Procvičili si zde práci s turistickou mapou, buzolou a vyzkoušeli si orientační běh.
 • Naučili se poznávat rostliny a živočichy v okolí rybníka Olšovec a dále v Moravském krasu.
 • Prohlédli si Rudické propadání, geopark a muzeum speleologie v Rudici
 • a na závěr navštívili propast Macochu a Punkevní jeskyně.

 

Od pořadatelů soutěže Matematický klokan
- Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká fakulta -
jsme obdrželi úžasnou zprávu. 
Naše žákyně Yana Savenková se umístila v celostátním měřítku
na 1. místě v kategorii Klokánek.
 
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Připomínáme, že v pátek 24.5.2019 výuka neproběhne.
Provoz školní družiny je zajištěn od 8,00 do 16,00 hodin dle pokynů,
které přihlášené děti dostanou písemně.
Obědy se pro přihlášené děti vydávají od 11,30 do 12,30 hodin,
vstup do budovy hlavním vchodem.
V úterý 7. května se na Základní škole Brno, Sirotkova 36 uskutečnilo
městské kolo matematické soutěže "Žabáčkova miniolympiáda 4. tříd",
kterého se zúčastnilo 19 brněnských základních škol.
 
Naši školu reprezentovalo sedm žáků, přičemž skkvělých výsledků dosáhli
Yana Savenková, která se umístila na 1. místě a Kryštof Prchlík na 3. místě.
Mezi další úspěšné řešitele patří Daniel Vyzibla, David Vydržal, David Svoboda.
 
Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme!
 
 • V úterý 14. května proběhlo čtvrté – finálové kolo ligy škol v orientačním běhu.
 • Z našich žáků se nejvíce dařilo Elišce Blažíčkové a Dorce Vlkové,
 • které ve svých kategoriích zvítězily.
 • Druhá místa obsadili Kryštof Hanák a Jáchym Vlk
 • a na třetím místě se umístili Natálka Havlová a Honza Blažíček.
 • Celkově se naše škola umístila na skvělém druhém místě v pořadí brněnských škol.
 • Nejen výše jmenovaným, ale i všem ostatním,
 • kteří se závodů v orientačním běhu v průběhu roku účastnili gratulujeme
 • a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
 • Andrea Firešová a Helena Hanusová

 • Ve čtvrtek 28.února v odpoledních hodinách proběhlo školní kolo biologické olympiády.
  • V  kategorii 6.-7. ročník nejlépe uspěli:
  • Marek Hladík ze 7.B                                                                              
  • Vláďa Morávek ze 6.C                                                                          
  • Martin Hladík ze 6.B
  • kategorii 8.-9. ročník nejlépe uspěli:
  • 1. Lukáš Horák z 8.A
  • 2. Barča Kaledová z 8.B
  • 3. Kristýna Citnerová z 9.A
 •       
 • Gratulujeme vítězům, děkujeme všem za účast
 • a v městském kole držíme palce Markovi, Vláďovi, Lukášovi a Barči.                                                                       
 • Kabinet přírodopisu
V pátek 22. února 2019 se žáci 5. a 9. tříd v průběhu dopoledne
zúčastnili teoretické a praktické výuky první předlékařské pomoci,
kterou nám díky finanční podpoře KÚ JMK nabídl
Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno, Křenová 66.
 
 
 
 
 
 
 • Na letošním Papučovém karnevalu přivítal děti a všechny přítomné kocour Garfield. Protože Garfield má moc rád jídlo, tak se i soutěže nesly v duchu jídla, např. pojídání těstovin, a Garfieldových přátel. Děti si společně zatancovaly a zasoutěžily. Nejoblíbenějším tancem se stala macarena, kterou si děti s radostí několikrát zatancovaly. Skvělou atmosféru doplnila i tombola.
 • Mgr. Jitka Srbová
Pozor, pozor, zahájení našeho projektu
- edukativně stimulačních skupin budoucích prvńáčků -
"Hry na školu" se blíží.
 
Bližší informace najdete v hlavní nabídce vlevo, v sekci "Rodiče".
 
Zahajujeme již po jarních prázdninách - ve středu 20. února od 15,30 hodin, kdy se uskuteční tradiční
 
P A P U Č O V Ý   K A R N E V A L
 
V rámci oslav 100. výročí vzniku samostané Československé republiky,
byla dnes na pozemku naší školy,
za přítomnosti všech žáků a zaměstnanců,
vedení ÚMČ Brno - Žabovřesky,
 slavnostně vysazena památeční lípa.
 
 
 • Již několik roků se žákyně naší školy účastní krásné akce ÚMČ Brno – Žabovřesky, vítání žabovřeských miminek do naší obce.
 • V sobotu 22. září proběhlo vítání, na které si nové recitační pásmo připravily naše dívky ze třídy 7. A,
 • Adélka, Petra, Natálka, Klárka a Míša.Doplnila je i čtvrťačka Janička.
 • Děvčata suverénně přednášela pěkné básničky o miminkách, maminkách, tatíncích i prarodičích,
 • však také některým z přítomných ukápla slzička. I panu místostarostovi se to moc líbilo.
 • Je dobře, že o sobotách si některé žákyně udělají čas v soukromém volnu a přispějí k příjemné atmosféře v Rubínu,
 • kde se obřady konají. Zaslouží si naši pochvalu.
 • Dr. Valerie Slámová
Ve školním roce 2017/2018 se našim žákům podařilo přejít na střední školy následovně:
 
- z 5. třídy   - 1 žák    - gymnázium
- ze 7. třídy - 5 žáků  - gymnázium
- z 8. třídy   - 1 žák    - SOU
- z 9. třídy   - 9 žáků  - gymnázium, 25 žáků SOŠ, 8 žáků SOU

 • V poslední době je jedním z nejvíce diskutovaných témat v oblasti školství začleňování všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v návaznosti na schválenou novelu školského zákona
 • a prioritní úkoly v roce 2015 systematicky a intenzivně zavádí inkluzivní vzdělávání.
 • Úkoly, které vyplynou z Akčního plánu inkluzívního vzdělávání, kladou velké nároky na jednotlivé školy.
 • Je nezbytně nutné, aby vznikající školní poradenská pracoviště zajišťovala péči nejen o žáky s poruchami učení a chování,
 • o žáky tělesně postižené, ale také o žáky sociálně znevýhodněné a všechny další žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zapomínat přitom nesmíme také na žáky nadané. Metodickou podporu budou potřebovat  pedagogové,
 • kteří ponesou na svých bedrech největší břímě inkluze.
 • Potřeba zřízení školního poradenského pracoviště na naší škole vyplynula mimo jiné z analýzy,
 • která byla provedena ve školním roce 2014/2015.
 • Z dotazníků, které vyplňovali žáci, jejich rodiče i učitelé, je zřejmé,
 • že je třeba poradenské služby ve škole zefektivňovat a rozšiřovat.
 • Proto jsme na naší škole od 1. 2. 2016 zřídili Školní poradenské pracoviště,
 • jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
 • Složení školního popradenského pracoviště:
 • Vedoucí ŠPP:
 • výchovná poradkyně pro 5. – 9. ročník - PaedDr. Valerie Slámová 
 • Členové ŠPP:
 • výchovná poradkyně pro 1. – 4. ročník - Mgr. Kristina Steinhauserová,
 • školní metodička prevence - Mgr. Silvie Gőghová,
 • školní psycholožka - PhDr. Vlaďka Kuchtová,
 • školní speciální pedagožka - Mgr. Helena Hanusová.
Upozorňujeme rodiče, že k telefonickému odhlašování obědů
slouží výhradně telefonní číslo 541 212 868 - stravenkářka.
Š K O L N Í  JÍ D E L N A
 
telefon: 541212868
úřední hodiny v kanceláři školní jídelny v srpnu na školní rok 2015/2016
24. 8. 2015 (pondělí)      8,00 - 12,00 hod.
25. 8. 2015 (úterý)          8,00 - 12,00 hod.
26. 8. 2015 (středa)       10,00 - 17,00 hod.
27. 8. 2015 (čtvrtek)       8,00 - 14,00 hod.
28. 8. 2015 (pátek)         8,00 - 14,00 hod.
31. 8. 2015 (pondělí)      8,00 - 14,00 hod.
 
přes školní budovu nelze projít!
 
Strávníci platící složenkou nezapomeňte si ji na září 2015 vyzvednou v úředních hodinách Školní jídelny nám. Svornosti 7.
Na titulní stránce v nabídce vlevo - Žáci - Seznam pomůcek -
jsou uveřejněny aktuální seznamy pomůcek do jednotlivých ročníků či předmětů
pro příští školní rok.
Bližší informace poskytnou třídní učitelé také na třídní schůzce v září 2015.
V rámci zajištění bezpečnosti žáků budou od pondělí 11. května 2015 platit nová pravidla pro vyzvedávání dětí po dopoledním vyučování.
Brána od MŠ bude otevřena až ve 12,00 hodin.
 
Žáci, kterým končí výuka po 4. vyučovací hodině a odcházejí domů před dvanáctou hodinou, budou odcházet hlavním vchodem, kde si je rodiče také mohou vyzvednout.
 
Po dvanácté hodině platí pravidla jako doposud.
Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme na nový email na naši školu:

  

Probíhající projekty, do kterých je škola zapojena:


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 - Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

 

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: 67 základních škol na území města Brna

doba realizace: 1.6.2014 - 30.6. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.3.00/51.0008 - S ICT ve výuce to umíme

Základní informace o projektu

realizátor: Regionální poradenská agentura, s.r.o.

partneři projektu: 30 základních škol

doba realizace: 1.9.2014 - 30.7. 2015


Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/56.1539 - Angličtina na Svornosti

Základní informace o projektu

realizátor: ZŠ Brno, nám. Svornosti 7

doba realizace: 1.7.2014 - 31.12. 2015Projekt č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 - Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

realizátor: Statutární město Brno

partneři projektu: základní školy na území města Brna

doba realizace: 1.9.2017 - 


Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k přetrvávajícím potížím, které vznikaly během září a října při polední přestávce,
měníme rozvrh zvonění takto:
 
  0. hodina   07,00 - 07,45 hod.
 
  1. hodina   08,00 - 08,45 hod.
  2. hodina   08,50 - 09,35 hod.
  3. hodina   09,55 - 10,40 hod.
  4. hodina   10,45 - 11,30 hod.
 
  5. hodina   12,00 - 12,45 hod.
  6. hodina   12,50 - 13,35 hod.
  7. hodina   13,40 - 14,25 hod.
  8. hodina   14,30 - 15,15 hod.
  9. hodina   15,20 - 16,05 hod.
10. hodina   16,10 - 16,55 hod.   
 
Všechny přestávky jsou tedy pětiminutové,
svačinová přestávka zůstává dvacetiminutová,
obědová přestávka je prodloužena na třicet minut. 
 
Druhá změna se týká způsobu omlouvání absencí žáků, kdy je zákonný zástupce povinen oznámit do tří dnů důvod žákovy nepřítomnosti.
 
Další úprava se týká klasifikačního řádu - vymezení pojmů 
UVOLNĚN
NEHODNOCEN.
 
Všechny změny byly projednány a schváleny pedagogickou radou, která se konala 30.10.2014 a tím vstupují v platnost.
Plné znění nového Školního řádu bude na webových stránkách uveřejněno v pondělí 3.11.2014. 
POZOR – od 1. září 2014 vstupuje v platnost nový rozpis zvonění
 
dopolední vyučování                                odpolední vyučování
1. hodina     8,00 –   8,45                         7. hodina   13,45 – 14,30
2. hodina     8,55 –   9,40                         8. hodina   14,35 – 15,20
3. hodina   10,00 – 10,45                         9. hodina   15,25 – 16,10
4. hodina   10,55 – 11,40                        10. hodina   16,15 – 17,00
5. hodina   12,00 – 12,45
6. hodina   12,55 – 13,40
 
Školní budova je otevřena boční branou do atria denně od 6,30 do 7,20 hodin pro děti, které docházejí do školní družiny, poté se zamyká.
7,40 hodin se otevírá pro ostatní děti.
V 7,55 se budova uzamyká a je nutno použít hlavního vchodu.

Vzhledem k blížícímu se termínu zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2014/2015
uveřejňujeme nový spádový obvod naší školy, který vstoupil v platnost 1.1.2014:
 • Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo nám., Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická, Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kovařovicova, Kozákova, Královopolská, Kroftova, Kvapilova, Lipská, Luční, Makovského nám., Maničky, Mozolky, nám. Svornosti, Navrátilova, Nohavicova, Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat, Puškinova, Rosického nám., Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejkalova, Štursova (lichá po 35, sudá po 20), Topolky, Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zemkova, Zeyerova.
Pokud jste si naši školu pro vaše dítě vybrali a bydlištěm nepatříte do našeho spádového obvodu, neděste se, vzhledem k volné kapacitě školy přijímáme i děti mimo toto vymezení.