POZOR - změna tradičních termínů !!!

Vážení rodiče, milí předškoláci!

 

Už se těšíte, že půjdete za rok do školy? Vybírá už váš budoucí prvňáček, jakou by chtěl aktovku? Nebo se vám zdá ještě příliš brzy na to myslet? Neumíte si ani představit, že by vaše dítě dokázalo sedět ve škole a poslouchat paní učitelku?
Přijďte si školní radosti a starosti vyzkoušet nanečisto! Každou druhou středu odpoledne bude v naší škole probíhat akce:

 

"HRA NA ŠKOLU"

Děti si vyzkouší, jaké to je sedět v lavici, dávat pozor, plnit zadané úkoly, soustředit se celou vyučovací hodinu. Nemusíte mít obavy, že by vaše dítě ještě některé úkoly nezvládlo. Všechny potřebné předškolní dovednosti procvičují s paní učitelkou v mateřské školce.

 

Hra na školu je zpočátku určena pro všechny předškoláky, ale po zápisu dětí do prvních tříd se jí budou moci účastnit jen děti, které budou na naši školu zapsány.

Začínáme ve středu 21. února 2018 v 15:30 hodin,

tentokrát "Papučovým karnevalem",

který se bude konat v tělocvičně školy (vstup hlavním vchodem).

 

 

Další informace a termíny najdete také na webových stránkách naší školy: www.zsnsvor.cz

 

Další termíny "Hry na školu": 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 25.4.2018

(případná změna termínu bude včas oznámena ve školách a na webových stránkách)

 

Na vás i vaše děti se těší vedení a učitelé

ZŠ Brno, nám. Svornosti 7

 

sil_br

Interní informace ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 pro zákonné zástupce

 

Přihlášky na umělecké obory a obory s talentovou zkouškou na SŠ se odevzdávají do 30.11.2017 na příslušné střední škole.

Talentové zkoušky se konají v lednu 2018.

 

Změny z. 561/2004 Sb. školský zákon z. 82/2015 Sb.

Nová vyhláška MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání s účinností od 31.10.2016

Ruší se stávající vyhl. 671/2004 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Přihlášky odevzdává uchazeč na střední školu do 1. března 2018

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou - konání povinné jednotné zkoušky

Přípravu, zadání testů a hodnocení výsledků zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Škola zadá do systému uchazeče konající jednotnou přijímací zkoušku do deseti dnů, tj. do 11. 3. 2018

 

Povinná jednotná přijímací zkouška u  oborů s maturitní zkouškou

- Písemné testy z předmětů Český jazyk a literatura - délka trvání 60 minut a Matematika - délka trvání 70 minut v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání

- Použití pouze povolených pomůcek stanovených Centrem - informaci o povolených pomůckách obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce

 

V 1. kole se jednotná přijímací zkouška koná ve 2. termínech (pro žáky 9. tříd)

První řádný termín: 12. dubna 2018

Druhý řádný termín: 16. dubna 2018

 

1. kolo přijímacích zkoušek pro žáky 5. a 7. tříd

První řádný termín:  13. dubna 2018

Druhý řádný termín: 17. dubna 2018

 

První náhradní termín: 10. května 2018

Druhý náhradní termín: 11. května 2018 (po omluvě při nemoci atd. s lékařským potvrzením)

 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Jednotné testy vyhodnotí Centrum centrálně a zašle zpět škole

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí nejméně 60%

Ředitel SŠ může, ale nemusí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce

Ředitel může stanovit konání i školní přijímací zkoušky

 

Podání přihlášky na dvě školy, resp. dva obory s MZ

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát a započte se mu LEPŠÍ VÝSLEDEK

 

Uchazeč se SVP a cizinec

Ředitel rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského zařízení, které doloží k přihlášce, upraví dokumentaci jednotné zkoušky ve spolupráci s Centrem

Cizinci na žádost nemusí konat test z ČJ a literatury, zohlední se hodnocení

 

Další kola přijímacího řízení u oborů s MZ

V dalších kolech přijímacího řízení se již jednotná přijímací zkouška u oborů zakončených maturitní zkouškou NEKONÁ

Ředitel může v rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali

 

- Ředitel vyhlásí kritéria do 31. ledna 2018

- Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují - u přijetí zveřejnění = doručení, u nepřijetí - zašle škola do vlastních rukou s poučením o odvolání

- Přijatý uchazeč musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů

Zápisové lístky budou vydány zákonným zástupcům v týdnu od 26. února do 2. března 2018 v kanceláři školy denně od 7:30 do 15:00.

 

- U oborů zakončených výučním listem se přijímací zkouška nekoná, přijetí žáků bude zveřejněno dne 24. 4. 2018

 

 

IZO naší školy 062156837

Orientační seznam pomůcek a potřeb do vyučování pro školní rok 2017/2018

Pro všechny děti platí, že budou mít do vyučování vždy obalené učebnice, sešity a pracovní sešity, žákovskou knížku popř. deníček.

Dále pouzdro se základní nutnou výbavou: pero – propisovačka (i náhradní), tužky č.: 1, 2, 3, guma, kružítko (od 3. třídy), pastelky, malé pravítko.

Třídní učitel aktuálně upřesní požadavky na třídní schůzce v září.

1. ročník

škola dětem poskytne:

- učebnice, pracovní sešity, písanky

- do angličtiny škola zajistí hromadně i pracovní sešity, platí ale rodiče

- pastelky a voskovky (12 barev)

- vodové barvy

- štětec kulatý č. 8

- lepidlo v tyčince

- plastelína

- složka barevných papírů

- nůžky

- stírací tabulka na psaní a procvičování

Žáci obdrží také uvítací balíčky s různými potřebami od sponzorských firem, ale jejich obsah předem neznáme a ani jej nemůžeme ovlivnit.

rodiče pořídí:

- velké desky (formát A4)

- sešity budou děti potřebovat později, upřesní třídní učitelky

- pouzdro

- tužky č. 2

-desky na písmena a číslice

- do Vv/Pč – temperové barvy, další štětce (kulaté i ploché), tuš, hadřík, kelímek na vodu, igelit na lavici, pracovní převlečení

- do Tv/Pl – cvičky, trenky, tričko, teplákovou soupravu a tenisky na cvičení venku, plavky, čepici, mýdlo, ručník, hřeben

- do angličtiny sešit A 440, na psaní písankový sešit s pomocnými linkami č.511+

Zbývající pomůcky a další informace k výuce budou rodičům podány na třídní schůzce 1. září 2016 již konkrétní třídní učitelkou.

Číst dál: Pomůcky do výuky

ŠKOLNÍ   PSYCHOLOG

 

PhDr. Vlaďka Kuchtová

 

konzultační hodiny: úterý 8.50 – 9.35, 10.45 – 11.30 (dále kdykoliv po předchozí telefonické domluvě)

 

Jak školní psycholog pracuje?

       Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Psycholog pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivými dětmi. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák odejít ze třídy pouze s vědomím třídního učitele. Školní psycholog je také k dispozici jednotlivým učitelům i rodičům.  Na začátku školního roku podepisují rodiče souhlas s činností školního psychologa.

     Školní psycholog je vázán mlčenlivosti. Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Informace z rozhovorů a z různých šetření jsou důvěrné. Výjimku tvoří informace o trestné činnosti.

     Služby školního psychologa jsou bezplatné.

 

Co mohu se školním psychologem konzultovat?

     Návštěva psychologa není projevem slabosti, ale naopak důkazem toho, že se nebojím zhodnotit reálně svůj aktuální stav a chci problém řešit a pracovat na sobě. Psycholog je tu proto, aby pomohl situaci či problém řešit.

     Na školního psychologa se lze obrátit s otázkami studijními, rodinnými i osobními.

     Psycholog může být nápomocen při řešení např.:

-          u žáků – problémy s učením, zhoršování se, strach ze zkoušení, jak se učit, problémy s třídním kolektivem, s učitelem, vztahy se spolužáky, nepříjemné nebo bolestné situace či zkušenosti, osobní problémy, problémy v rodině, úzkosti apod.

-          u rodičů – výchovné obtíže a problémy, otázky vhodného vedení dítěte, kázeňské opatření, podpora nadání dítěte, osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání, rodinné problémy

-          u učitelů – výukové problémy žáků, strategie, možnost podpory při studiu, výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky, atmosféra ve třídě, řešení negativních jevů jako je např. záškoláctví, práce se syndromem vyhoření apod.